Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định – Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016

...

Năm 2016, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định có 57 đảng viên (55 chính thức, 02 dự bị), được cơ cấu thành 09 chi bộ trực thuộc theo đơn vị hành chính cấp phòng (có 02 chi bộ ghép 02 phòng: chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ - Xét khiếu tố và chi bộ Văn phòng – Thống kê tội phạm). Tỷ lệ đảng viên chiếm 79% (57/72 công chức và người lao động). Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 13 đồng chí, Trung cấp: 35 đồng chí, Sơ cấp: 06 đồng chí. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ: 12 đồng chí, Cử nhân: 41 đồng chí. 

 

 

Một năm nhìn lại, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác ngành KSND tỉnh Bình Định, theo quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng - Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành KSND Bình Định; kịp thời chỉ đạo các chi bộ phổ biến quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Đảng ủy và cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để cán bộ đảng viên thực hiện.

 

Đồng thời tiếp tục quán triệt Nghị quyết BCHTW 4 (khóa XI) về “nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết BCH Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15 ngày 27/6/2016, Kế hoạch số 12 ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Định về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng đội ngũ cán bộ KSV vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Viện KSND tối cao phát động. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong đơn vị nên năm qua đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững được lập trường quan điểm chính trị vững vàng, tin tưởng sâu sắc vào chủ trương chính sách của Đảng, nói viết và làm theo đúng đường lối của Đảng, 100% cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND Bình Định không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” mà Nghị quyết BCHTW 4 (khóa XII) chỉ ra.

 

Trên cơ sở Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, các Nghị quyết của Đảng cấp trên, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch công tác của ngành, xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy, xác định rõ trách nhiệm cho từng chi bộ lãnh đạo đảng viên thực hiện. Hàng tháng, Đảng ủy tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra nhiệm vụ tháng tới, phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành công việc của từng Đảng ủy viên và các chi bộ, đoàn thể cơ quan.

 

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, trong năm 2016 ngành KSND tỉnh Bình Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội; không có án hình sự quá hạn luật định, bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội, án kháng nghị hình sự, dân sự được Tòa xử chấp nhận cao; hạn chế án hình sự, dân sự bị hủy có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên; hoàn thành tốt khâu công tác đột phá trong năm 2016: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và theo dõi giải quyết án; tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và nâng cao kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính...”; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phối hợp xét chọn án điểm, án xét xử lưu động, án rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; kiện toàn lãnh đạo Viện KSND tỉnh; tổ chức ký kết và sửa đổi, bổ sung các Quy chế phối hợp, Quy chế làm việc, Quy chế nghiệp vụ theo Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; Viện KSND tỉnh và Thanh tra tỉnh Bình Định ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp của Thanh tra Chính phủ và Viện KSND tối cao; tổ chức họp liên ngành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính giữa Viện KSND và Tòa án nhân dân tỉnh; giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Có 01 đồng chí trúng cử); hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng thông suốt hệ thống Văn phòng điện tử trong toàn Ngành. Viện KSND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định; tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên sâu triển khai 07 đạo luật mới về tư pháp; tổ chức và tham gia cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 (Đạt giải Nhất các tỉnh, thành phía Nam và giải Ba toàn quốc); tổ chức thành công cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên” năm 2016; hoàn thành các chuyên đề nghiệp vụ theo Kế hoạch; thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành KSND; tích cực tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới (Bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ trong Ngành và cùng Khối thi đua Nội chính tỉnh đã xây dựng 02 Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn Hoài Nhơn và Phù Cát).

 

Ngành KSND tỉnh Bình Định trao tặng Nhà tình nghĩa cho ông Huỳnh Văn Nhiều.

 

Đảng ủy và UBKT đã xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016. Theo đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 9/9 chi bộ (đạt 100%) và giám sát 02 đồng chí Đảng ủy viên cùng cấp, trong đó: Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 05 chi bộ, giám sát 01 chi bộ và 01 Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự. UBKT Đảng ủy kiểm tra 02 chi bộ và công tác tài chính Đảng ủy, giám sát 01 chi bộ và 01 Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Các chi bộ kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đối với 53/57 đảng viên, đạt 93%. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, thông báo cho các chi bộ, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết các ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu thực hiện các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh và giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng các đoàn thể nên trong năm 2016 các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác cán bộ, đã có ý kiến kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư, bổ sung ủy viên BCH Chi đoàn thanh niên; nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, nhân sự BCH Chi hội luật gia nhiệm kỳ (2016-2021), giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội luật gia tỉnh.

 

Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện, hỗ trợ các đoàn thể hoạt động hiệu quả. BCH công đoàn, BCH chi đoàn thanh niên cử thành viên tham gia các Hội đồng do cơ quan thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ các thành viên khó khăn, ổn định công tác.

 

BCH công đoàn vận động đoàn viên công đoàn cơ quan tích cực ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ, lụt; cử đoàn viên tham gia giải việt dã và Hội thao do CĐVC tỉnh tổ chức và đạt 01 giải Nhì cá nhân nữ lứa tuổi dưới 35; phát động cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động ủng hộ xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách ở xã Cát Nhơn, Phù Cát; phối hợp cùng Khối thi đua Nội chính đóng góp xây dựng mới 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Hoài Nhơn. Ban nữ công tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; thăm Mẹ VNAH; giao lưu phụ nữ 04 Viện KSND huyện...

 

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Chi đoàn TNCSHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2016); tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; Tết trung thu và cử đoàn viên tham gia nhiều hoạt động của Đoàn khối tổ chức. Ngoài ra, còn tổ chức 03 phiên tòa giả định góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm ở địa phương và Đ/c Nguyễn Văn Hải – Bí thư chi đoàn vinh dự được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cử tham gia liên hoan thanh niên tiên tiến khu vực Miền trung - Tây nguyên tại Hà Tĩnh và về nguồn thăm quê Bác và được tuyên dương tại liên hoan này. Thực hiện công trình thanh niên giá trị trên 50 triệu đồng (Phòng truyền thống cơ quan).

 

Chi hội luật gia tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2016-2021) và phối hợp với Lãnh đạo cơ quan tổ chức quán triệt đến cán bộ, Kiểm sát viên một số nội dung mới của 07 đạo luật về tư pháp; phối hợp với cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức góp ý xây dựng pháp luật theo quy định của Ngành, của Tỉnh hội và đã tổng hợp được nhiều ý kiến có chất lượng.

 

Trong năm 2016, Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên cơ quan đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo quy định của Quốc hội, các đơn vị trực thuộc đều hoàn thành chuyên đề và tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị, vì vậy số lượng và chất lượng kháng nghị, kiến nghị đã nâng lên đáng kể. Trong công tác xây dựng Đảng đã có chuyển biến tích cực, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với từng công việc cụ thể của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” nhằm đa dạng các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ngoài ra, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt.

 

Với những thành tích đạt được nêu trên, Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đã đề nghị Viện KSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua Ngành KSND năm 2016. Đảng bộ cơ quan đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, có 05 Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, trong đó chi bộ Phòng Kiểm sát xét xử án Dân sự được tập thể Đảng ủy thống nhất chọn là Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2016; 54 đảng viên hoàn thành tốt và có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đoàn thể được cấp trên công nhận “Vững mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”. Không có tập thể, đảng viên, cán bộ trong Ngành, Đảng bộ vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Đảng bộ, cơ quan.

 

Ngoài ra, trong năm 2016, Viện KSND tỉnh còn đượcỦy ban nhân dân tỉnh tặng 01 Cờ thi đua dẫn đầu Cụm Khối thi đua Nội chính tỉnh, 01 Bằng khen cho tập thể có thành tích trong hoạt động nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh (2011-2016), 01 Bằng khen cho tập thể trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (2014-2015), Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2011-2015” và tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; 01 Bằng khen về thành tích xây dựng nông thôn mới.

 

Một năm nhìn lại, một năm đầy tự hào, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thầm hứa với nhau cùng cố gắng hơn nữa trong năm 2017 để giữ vững thành tích đã đạt được, xứng đáng với lời dạy của Bác dành cho cán bộ Ngành KSND “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

 

Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/8/2018 đến 19/8/2018
Các đồng chí tải tài liệu phục vụ cho Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và tập huấn chuyên đề đợt 4 theo đường liên kết để theo dõi.

Số lượt truy cập:512,827 lượt

Số người online:231 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved