Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành

Tác giả: Trần Quốc Việt - Kiểm sát viên sơ cấp, Phòng Tổ chức Cán bộ, Viện KSND tỉnh Bình Định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quá giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của Nhân dân Việt Nam, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại. Tư tưởng của Bác bao gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân; về chiến tranh Nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân,...

 

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong những năm qua, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định đã triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ động, kịp thời, nghiêm túc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Với cách làm sáng tạo, trong 04 năm qua, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc học tập sang làm theo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

 

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

 

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Viện KSND tỉnh xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bao gồm: Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Ngành, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá trong xây dựng Ngành. Theo đó, Đảng ủy Viện KSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, công tác giao ban, kiểm tra, đánh giá được tiến hành thường xuyên, định kỳ nhằm nhìn lại toàn diện kết quả đạt được, nhất là chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

 

Qua 04 năm thực hiện, Đảng bộ Viện KSND tỉnh có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Sự sáng tạo ấy được thể hiện ở việc lãnh đạo, chỉ đạo rõ, sát theo phương châm: Trong Đảng làm trước, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tiên phong vào các lĩnh vực công tác. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với giải pháp đột phá, như xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc do thực tiễn đặt ra để tập trung giải quyết, phát huy vai trò đi đầu, làm trước của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã xây dựng quy chế nêu gương; ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các quy chế, việc thực hành nêu gương trở thành quy định bắt buộc đối với cán bộ, công chức, đảng viên; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và của Ngành, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo xây dựng những chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động, công việc của đơn vị, gắn với nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” và thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Bình Định thực sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các biện pháp giải quyết và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và theo dõi giải quyết án; tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và nâng cao kỹ năng viết cáo trạng, luận tội, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, dân sự...; phối hợp với các cơ quan nội chính tăng cường phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp đất đai; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khắc phục án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy để giải quyết lại có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên,... Tổ chức các Hội thảo chuyên đề về: “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”, “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND” và “Nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi về nghiệp vụ như: “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm”; “Nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự”. Ngoài ra, tổ chức các “Phiên tòa giả định có tính chất nâng cao” bằng hình thức truyền hình trực tuyến, tổ chức tập huấn nghiệp vụ; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng và kỹ năng kiểm sát việc xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa để rút kinh nghiệm chung trong toàn Ngành.

 

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện luôn coi công tác cán bộ là “khâu then chốt”, chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị mình. Đây là giải pháp nền tảng cho các giải pháp khác trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, bảo đảm nguồn cán bộ kế cận chất lượng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có triển vọng phát triển.

 

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm bằng những nội dung công việc bám sát tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đơn vị đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực tiễn

 

Trong 04 năm qua, việc “học tập” gắn với “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định triển khai thông qua nhiều phong trào, hành động cụ thể, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đóng góp tích cực giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy,cấp ủy đảng, đơn vị đã đổi mới một bước phong cách làm việc, tính liêm chính, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị; tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa cấp ủy với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ngành.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 04 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền và các sở, ban, ngành ở địa phương, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành; đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi, tất cả các khâu công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra hàng năm.

 

Đối với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những khâu công tác đột phá, chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, trung bình hàng năm đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 5%).

 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự đã thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; chủ động tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra để chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; không để xảy ra án vi phạm thời hạn điều tra, thời hạn truy tố.

 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, tăng cường công tác kiểm sát bản án, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự, hàng năm ban hành kháng nghị phúc thẩm, được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 93% (vượt chỉ tiêu 13%); ban hành báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, kiến nghị đối với Tòa án và thông báo rút kinh nghiệm cho Viện KSND cấp huyện đạt hiệu quả, chất lượng; không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ trọng án, phục vụ tốt yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình, ủng hộ; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bình quân hàng năm dưới 03% (thấp hơn 02% so với chỉ tiêu của Quốc hội). Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, đã được Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Viện chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hạn chế án bị hủy để giải quyết lại có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; hàng năm ban hành kháng nghị phúc thẩm, chiếm tỷ lệ 25% trên số án sửa, hủy (vượt chỉ tiêu 15%), Tòa án đưa ra xét xử và chấp nhận đạt 92,8% (vượt chỉ tiêu 12,8%); ban hành báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, kiến nghị đối với Tòa án và UBND cấp huyện, thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện hiệu quả; số lượng án hủy năm sau giảm hơn năm trước.

 

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính - kinh doanh, thương mại- lao động... được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt, hàng năm ban hành kháng nghị phúc thẩm, chiếm tỷ lệ 25% trên số án sửa, hủy (vượt chỉ tiêu 15%), Tòa án đưa ra xét xử và chấp nhận kháng nghị hàng năm đạt 85,7% (vượt chỉ tiêu 5,7%); ban hành báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận đạt tỷ lệ cao; ban hành kiến nghị đối với Tòa án, kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện đạt hiệu quả, chất lượng.

 

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã kiểm sát chặt chẽ số việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, việc xét miễn, giảm, hoãn thi hành án, trả đơn yêu cầu thi hành án, kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án, bảo đảm việc thi hành án đúng pháp luật; đã trực tiếp kiểm sát đối với Cục THADS tỉnh và phối hợp với Viện KSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát đối với các Chi cục THADS cấp huyện; ban hành kiến nghị đối với Cục THADS và Tòa án cùng cấp, kiến nghị đối với UBND cấp huyện trong thi hành án hành chính được chấp nhận đạt tỷ lệ cao; phối hợp với Cục THADS tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS từ 2-3 đơn vị/năm; ban hành nhiều thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được tăng cường, đã tiếp nhiều lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn, trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và cấp huyện đúng quy định.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 

Trong công tác xây dựng Ngành, Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và “Hướng về cơ sở”; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và khâu công tác đột phá hàng năm đã đề ra. Tập trung chỉ đạo toàn Ngành tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 2 cấp, tổ chức các Cuộc thi như: “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016, 2017 ngành KSND tỉnh, trong đó năm 2016 cử đội thi tham gia cuộc thi toàn quốc do Viện KSND tối cao tổ chức đạt giải Nhất trong 32 tỉnh, thành phía Nam và đạt giải Ba toàn Ngành; “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm” năm 2016; “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính” năm 2017; “Nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” năm 2019; hội thảo các chuyên đề: “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp” năm 2018;“Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND” năm 2019; “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định” năm 2020. Công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn (2016 - 2021) và (2021 - 2026); đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được phê duyệt cấp phòng, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2021 đối với các đồng chí đã được bổ nhiệm, quy hoạch vượt cấp và chuyển Ngành;phê duyệt và phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2026; đề nghị Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao phê duyệt bổ sung năm 2020 đối với cán bộ được quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh giai đoạn 2021 - 2026; giới thiệu lãnh đạo, quản lý Viện KSND 2 cấp vào nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025); đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đề nghị bổ nhiệm lại Viện trưởng, Phó Viện trưởng tỉnh, bổ nhiệm mới Phó Viện trưởng tỉnh; kiện toàn, sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh nhiệm vụ các đơn vị cấp phòng; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện; bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Kiểm sát viên các cấp, Kiểm tra viên; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác văn phòng, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, thanh tra luôn được chú trọng đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức trao tặng Nhà tình nghĩa.

 

Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình đồng đội; đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng 15 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn và đồng nghiệp; phối hợp với Công đoàn Viện KSND tối cao hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt; vận động cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ gia đình cán bộ trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số; ký kết giao ước với trường đại học tại địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật, tổ chức phiên tòa giả định, hỗ trợ sinh viên thực tập và giao lưu trao đổi học thuật về pháp luật.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), các Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về nghiệp vụ; năm 2016, Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; năm 2017 tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 2018 phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành KSND tỉnh Bình Định”.

 

Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng (thứ 2 từ phải sang) được tuyên dương “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc” tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

Đ/c Viện trưởng trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2019.

 

Hàng năm, Đảng ủy đều tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó biểu dương, tặng Giấy khen cho 14 lượt tập thể, 22 lượt đảng viên trong Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc”.

 

Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã xây dựng Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án số 02-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án số 04-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Đảng cấp trên, 100% (9/9) chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 3 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền.

 

Đảng ủy thực hiện đúng Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và quy định của Viện KSND tối cao về bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện thẩm định tiêu chuẩn chính trị trước khi thực hiện.

 

Đảng ủy đã triển khai kịp thời các văn bản của Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát. UBKT tham mưu Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy và UBKT, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

Đảng ủy đưa nội dung công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ; cụ thể hóa và triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đảng ủy chú trọng lãnh đạo, củng cố và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các đoàn thể cấp trên và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể của đơn vị tham gia tích cực các phong trào thi đua do đoàn thể cấp trên tổ chức, phát động.

 

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019.

 

Việc xây dựng và nhân rộng các tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy đảng, đơn vị quan tâm. Trong 04 năm vừa qua, công tác phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định quan tâm chỉ đạo, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Nhiều phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động, góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng trong các mặt công tác của Ngành. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ phong tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sỹ thi đua và các hình thức khen thưởng khác. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020 đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 của ngành KSND tỉnh Bình Định cho 05 tập thể và 08 cá nhân.

 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết chuyên đề trong 04 năm qua của Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên của Ngành. Theo đó, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương và nhân rộng kịp thời các điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Viện KSND tỉnh thực sự tạo được những điểm nhấn có tính đột phá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của Ngành,góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nhìn chung, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các chỉ tiêu hàng năm đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều được quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Ngành, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được Ngành và cấp ủy địa phương giao. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoạt động của các đoàn thể hiệu quả, thiết thực; đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắt ứng xử của Ngành.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.

 

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2011 - 2015; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 4 năm liền (2015 - 2018) và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; cơ quan Viện KSND tỉnh các năm 2015, 2016, 2018, 2019 được Viện KSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND, năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2020, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong xây dựng nông thôn mới. HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen cho đơn vị trong các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn Viện KSND tỉnh nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2018. Chi đoàn thanh niên nhiều năm liền đạt Chi đoàn 3 trách nhiệm, năm 2016 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; Chi hội Luật gia hàng năm đều được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện KSND tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, trong tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân. Đảng ủy đã thực hiện nhiều giải pháp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập và phát triển, đòi hỏi Đảng ủy, các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với ngành KSND.

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tốt trong thời gian tới

 

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Viện KSND tỉnh Bình Định, thời gian tới Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một là, phát huy vai trò, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu và công tác tham mưucủa bộ phận giúp việc cho Đảng ủy.Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Viện KSND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản; theo đó, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với thực tiễn của đơn vị, tổ chức mình. Trong quá trình thực hiện, các chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể lựa chọn nội dung cốt lõi, mang tính đột phá, gắn trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân với các mốc thời gian cụ thể; thường xuyên rà soát, bổ sung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, đơn vị cần kết hợp tốt giữa tổ chức tuyên truyền, giáo dục tập trung với tự học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, phong phú, đa dạng, như sinh hoạt chính trị, tư tưởng; sinh hoạt chuyên đề; diễn đàn, tọa đàm, hoạt động văn hóa, văn nghệ; thăm quan, giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu, xem phim bổ trợ; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở để tuyên truyền giáo dục.

 

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

 

Bốn là, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Đảng ủy và đơn vị cần gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; bộ phận giúp việc cho Đảng ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là triển khai các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm, những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả; đồng thời, lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể cũng như trong bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, tạo sức lan tỏa, ấn tượng sâu sắc để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ học tập, noi theo./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 21/9/2020 đến 27/9/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:980,274 lượt

Số người online:2,624 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved