Đoàn kết nội bộ trong xây dựng và phát triển tập thể Viện KSND huyện Vân Canh

Tác giả: Phan Vạn Quốc - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Vân Canh.

Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong tập thể đơn vị là nguồn gốc của sức mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, lúc nào, nơi nào tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được quán triệt và thực hiện đầy đủ, thì khi đó, nơi đó nhiệm vụ chính trị được thực hiện đạt được kết quả cao và ngược lại.

 

Khi đề cập đến sự đoàn kết và thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là vấn đề xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Người coi việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chi bộ; tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động với nhau.

 

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể; trước hết nhờ vào người đứng đầu đơn vị đã đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phân biệt vị trí công tác, điều kiện xã hội… tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau.

 

Tập thể lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ, công chức và người lao động để động viên, giúp đỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình cán bộ, công chức và người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động … Từ đó, mỗi cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

 

Nội dung các buổi họp, sinh hoạt luôn được tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nỗi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng chi bộ, cá nhân trên tinh thần xây dựng, đoàn kết nội bộ với phương châm “Sao cho tốt hơn”.

 

Các phong trào, chương trình giao lưu, gặp gỡ trong đơn vị; các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật và hoạt động xã hội đều thu hút toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động tham gia.

 

 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị chủ trương thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của ngành vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tạo khí thế mới, tạo không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên.

 

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để cán bộ, công chức rút kinh nghiệm đối những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất. Do đó, luôn nhận được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

 

Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng quyết thắng như hôm nay, đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể: Kinh phí được cấp của đơn vị đều được công khai kịp thời cho cán bộ, công chức và người lao động được biết để cùng tham gia tiết kiệm trong chi tiêu và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Hằng năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động vào dịp cuối năm…

 

Tài sản công được phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn; nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản được giao quản lý, sử dụng. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận một cách hiệu quả, tiết kiệm.

 

Ngoài ra, do đặc thù riêng của một đơn vị đóng trên địa bàn miền núi cao, thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biết khó khăn; có nhiều cán bộ, công chức trong đơn vị sống xa nhà hoặc nơi khác đến lập thân, lập nghiệp nên ăn ở tại Khu tập thể của đơn vị. Đây cũng là cơ hội, điều kiện để tập thểcán bộ,công chức xây dựng mái nhà chung của đơn vị, thắt chặt hơn mối đoàn kết nội bộ.

 

Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh tiếp tục duy trì mối đoàn kết nội bộ để xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện và bền vững; lập nhiều thành tích hơn nữa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Để tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, nhất trí trong Đảng và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”; qua đó duy trì và tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, đoàn kết, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

    

Tiếp tục mở rộng dân chủ đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết, nhất trí trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành. Nêu cao tinh thần phê bình và phê bình, kiên quyết chống bệnh quan liêu, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng cục bộ, bè phái xem đây là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong đơm vị.

 

Tạo không khi làm việc thoải mái, vui tươi, mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái trong tập thể đơn vị. Bên cạnh đó, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. Quán triệt cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị duy trì truyền thống tương thân tương ái, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để cùng xây dựng tập thể vững mạnh bền vững. Bởi chỉ có trên cơ sở đoàn kết thống nhất, dân chủ thì cán bộ, đảng viên mới thực sự trung thực, thẳng thắn, chân thành với nhau, giúp nhau nhận rõ khuyết điểm, sai lầm để cùng nhau tiến bộ.

 

Tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức đảng, nhất là trong tình mới nhằm phát hiện sớm và kiên quyết giải quyết dứt điểm mọi hiện tượng gây mất đoàn kết trong nội bộ. Mặt khác, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết thắng./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:1,467,924 lượt

Số người online:29 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn