Khối Thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Ngày 06/01/2021, tại Trại giam Kim Sơn, Khối Thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua năm 2021, tổ chức ký kết Giao ước thi đua giữa các cơ quan.

Qua đánh giá, năm 2020 các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó đã đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 Nhà đại đoàn kết, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên…, tổ chức Hội thao giữa các cơ quan đơn vị trong Khối.

 

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2020 đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, một số lĩnh vực công tác có sự chuyển biến rõ nét, có chiều sâu, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Khối đề ra các biện pháp cụ thể nhằm củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống trong công tác chuyên môn, công tác đoàn thể được cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nên hoạt động có hiệu quả; tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Quy chế, Quy định của Ngành, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội các cấp; phong trào thi đua yêu nước của Ngành và địa phương đã phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện sát đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2020 vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là do tác động của tình hình dịch bệnh Covid – 19, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực…

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, đồng thời bàn những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua năm 2021; các cơ quan tiến hành bình xét thi đua khen thưởng năm 2020, kết quả: Trại giam Kim Sơn và Viện KSND tỉnh được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Đại diện Lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính
ký kết Giao ước thi đua năm 2021
 
Các cơ quan trong Khối đã phát động phong trào thi đua, đồng thời tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2021 và bầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định làm Khối trưởng Khối Thi đua Nội chính năm 2021.
                                                                   Nguyễn Minh Chung

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,333,796 lượt

Số người online:912 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn