Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương của Chi bộ Viện KSND huyện Hoài Ân

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Hoài Ân.

Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – LêNin về Đảng Cộng sản phù hợp với nước ta, Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công một đảng kiểu mới ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, Người đã rèn luyện và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vẻ vang. Người luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, với Người Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong Di chúc, Người đã căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”. Người luôn làm gương và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực, “hồng” và “chuyên”, “đức” và “tài”, trong đó “đức” làm gốc. Mỗi ngành nghề, mỗi tầng lớp nhân dân, Bác Hồ luôn có những lời nói về đạo đức cách mạng thật giản dị mà sâu sắc. Với cán bộ, Ngành Kiểm sát nhân dân, bên cạnh những yêu cầu chung về đạo đức cách mạng của người cán bộ, Bác Hồ còn dạy rằng: “Cán bộ Kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đến nay, mười chữ vàng mà Bác căn dặn luôn được xem là nội dung quan trọng để giảng dạy về đạo đức cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát và là tiêu chí phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Nhận thức đầy đủ và vận dụng tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện như:

 

Làm tốt công tác triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, quy định của Ngành. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chuyên đề hàng năm, chọn chuyên đề phù hợp để tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập, vận dụng sáng tạo có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Người viết “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Nên theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê Nin và vận dụng vào công việc cụ thể. Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Người, Chi bộ đã thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, cam kết và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc học tập các Nghị quyết của Đảng, hàng năm Chi bộ tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm qua, chi bộ đã kết nạp 05 đảng viên mới nâng số đảng viên trong đơn vị lên 10 đảng viên /12 cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị trong đó có 04 đảng viên đã tốt nghiệp trình độ trung cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị. Chi bộ tiếp tục theo dõi và giúp đỡ 02 quần chúng để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Hàng năm, Chi bộ đơn vị đều xây dựng chương trình kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ mà Ngành cấp trên giao phó. Các đảng viên trong Chi bộ đã thực hiên nghiêm túc các nguyên tắc Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tự chấp hành kỷ cương lao động, kỷ luật nghiệp vụ; có ý thức trong thực hành tiết kiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sông giản dị, lành mạnh; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm. Luôn đề cao cảnh giác với mọi luận điêu xuyên tạc, có ý thức trách nhiệm đấu tranh chống các luận điệu sai trái, đồng thời thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan ổn định tư tưởng, giữ vững quan điểm, lập trường trung thành với đảng, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

 

Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, vì thế, mỗi cán bộ đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống mọi lúc mọi nơi. Theo người “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Theo Người, mỗi cán bộ đảng viên phải có đạo đức cách mạng và thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, do đó, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng. Để xứng đáng với vị thế là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên. Người đã coi trọng việc “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới” Người luôn đề cao công tuyên tuyền, vận dụng tư tưởng đó của Người, Chi bộ Viện kiểm sát Hoài Ân luôn cao gương cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Bí thư Chi bộ, đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ; có ý thức trong thực hành tiết kiệm, giữ gìn đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm. Trong nhiệm kỳ Đại hội qua, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền do Đảng bộ huyện phát động, tổ chức, Bí thư Chi bộ của đơn vị đã tham gia cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi và đạt giải 3 cấp huyện. Sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, sự lan tỏa “hữu xạ tự nhiên hương” của những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực tiễn sẽ góp phần lan tỏa cho cán bộ, đảng viên noi theo. Trong những năm gần đây, theo Chỉ thị của Ngành cấp trên đã nêu rõ: Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; toàn ngành Kiểm sát thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị mình. Bác Hồ đã từng chỉ rõ: Nêu gương là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình tiên tiến để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến họ khâm phục, tán thành và noi theo. Bản chất là sự bắt chước, học hỏi lẫn nhau một cách có ý thức dựa trên những hiểu biết, sự phát triển của trí tuệ, kinh nghiệm đạo đức và vốn sống của mỗi người. Người xưa từng dặn “Bất học thi, vô dĩ ngôn” nghĩa là không học thì lấy cái gì mà nói. Không có kiến thức sẽ khó làm được việc gì, không phân biệt được những cái gì cần để học hỏi, phát huy. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; vận dụng khoa học, kỹ thuật. Chi bộ đã cử 03 đồng chí tham gia học thạc sĩ, đã tốt nghiệp 02 đồng chí; bên cạnh đó còn cử nâng cao trình độ lý luận chính trị (01 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị). Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tham gia các tổ chức chính trị, đoàn thể, định kỳ Chi bộ tổ chức sinh hoạt để đánh giá công tác đạt được, nhiệm vụ trong thời gian đến, giáo dục công tác tư tưởng cho đảng viên, luôn kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, chống mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong xây dựng Đảng như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng…Từ đó, trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân luôn là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm đều có cá nhân được Đảng bộ huyện tặng giấy khen.

 

Theo quan điểm của Người: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Đường lối chính sách của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành công hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ, Người thấy cần phải có đội ngũ cán bộ tốt và để có đội ngũ cán bộ tốt cần phải đào tạo, bồi dưỡng, xem xét, lựa chọn, đánh giá, sử dụng cho phù hợp. Trên cơ sở xem xét cán bộ và hiểu rõ cán bộ, “lựa chọn những người trung thành và hăng hái cho công việc…thất bại không hoang mang, thắng lợi không kiêu ngạo”, “những người luôn giữ đúng kỷ luật” vào các cương vị lãnh đạo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “phải cất nhắc cán bọ một cách cho đúng, phải dùng cán bộ cho khéo”. Người nhấn mạnh “nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”…Người còn chỉ ra tác dụng to lớn của việc bố trí sử dụng đúng người, đúng việc “nếu biết tùy tài mà dùng người sẽ thành công”, “phải dùng người, đúng chỗ, đúng việc”. Nhận thức sâu sắc quan điểm của Người, Lãnh đạo Chi bộ đơn vị luôn phối hợp cùng với Lãnh đạo đơn vị luôn công khai khi đánh giá phân loại cán bộ công chức hằng năm; lập quy trình thủ tục quy hoạch để đề nghị Ngành cấp trên xem xét, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho các đồng chí trong đơn vị có đủ điều kiện, coi trọng việc đào tạo cho thế hệ sau.

 

Tập thể Cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Hoài Ân.

 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân đã vận dụng khéo léo, linh hoạt trong công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong những năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác mà Ngành cấp trên giao, tập thể đơn vị và Chi bộ luôn được Ngành cấp trên, Đảng bộ huyện ghi nhận những kết quả cao mà đơn vị đã đạt được, tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt. Chi bộ đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu…Hòa chung trong không khí phấn khởi, sôi nổi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cơ quan, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Ân đã cùng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành cấp trên, các ban ngành đoàn thể phát động. Chi bộ cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ, tiếp tục phát huy những kết quả mà Chi bộ đã đạt được, khắc phục những tồn tại thiếu sót, phấn đấu trong nhiệm kỳ mới 100% cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị là đảng viên, xây dựng Chi bộ đạt “tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và để đạt được những kết quả đó, cần hiện thực hóa các quy định của Đảng trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nêu cao tính tiền phong gương mẫu và không thể thiếu sự động viên, tôn vinh để trong Chi bộ, cơ quan có được nhiều tấm gương cao đẹp, điển hình để tôn vinh và nhân rộng./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 21/9/2020 đến 27/9/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:980,265 lượt

Số người online:2,574 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved