Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 108-KH/ĐUK ngày 01/8/2019 và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về một số nội dung đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; được sự đồng ý của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, ngày 14/5/2020 tại Hội trường tầng 5 cơ quan, Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức long trọng.

Về dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Về phía Đảng bộ Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội

 Tại Đại hội, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, đó là: Đảng ủy xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những khâu công tác đột phá, chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, tỷ lệ giải quyết trung bình hàng năm đạt trên 95%. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự đã thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; chủ động tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra để chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; không để xảy ra án vi phạm thời hạn điều tra, thời hạn truy tố. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, tăng cường công tác kiểm sát bản án, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự; không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố Toà án tuyên không phạm tội; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ trọng án, phục vụ tốt yêu cầu chính trị; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bình quân hàng năm dưới 03%. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 

Đ/c Phạm Trung Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hạn chế án bị hủy để giải quyết lại có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; số lượng án hủy năm sau giảm hơn năm trước. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã kiểm sát chặt chẽ số việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, việc xét miễn, giảm, hoãn thi hành án, trả đơn yêu cầu thi hành án, kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án, bảo đảm việc thi hành án đúng pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được tăng cường, đạt hiệu quả.

 Trong công tác xây dựng Ngành, Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và “Hướng về cơ sở”; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và khâu công tác đột phá hàng năm đã đề ra. Tập trung chỉ đạo toàn Ngành tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp, tổ chức các Cuộc thi như: “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”; “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính”; “Nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm”; hội thảo các chuyên đề: “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”, “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND”... Công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn (2016 - 2021) và (2021 - 2026); giới thiệu lãnh đạo, quản lý Viện KSND 02 cấp vào nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025); đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh tư pháp, thực hiện điều động, luân chuyển… đúng quy định; cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; đề nghị sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác văn phòng, thống kê tội phạm, công nghệ thông tin và thanh tra luôn được chú trọng đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình đồng đội. 

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), các Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về nghiệp vụ. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án số 02-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án số 04-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Đảng cấp trên. Thực hiện đúng Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và quy định của Viện KSND tối cao về bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện thẩm định tiêu chuẩn chính trị trước khi thực hiện. Triển khai kịp thời các văn bản của Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát. Chú trọng lãnh đạo, củng cố và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
Với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 05 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 04 năm liền (2015 - 2018) và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; cơ quan Viện KSND tỉnh các năm 2015, 2016, 2018, 2019 được Viện KSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND, năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2020, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong xây dựng nông thôn mới. HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen cho đơn vị trong các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn Viện KSND tỉnh nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2018. Chi đoàn Thanh niên nhiều năm liền đạt Chi đoàn 03 trách nhiệm, năm 2016 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; Chi hội Luật gia hàng năm đều được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.
  Đ/c Trần Trọng Chính - Bí thư Chi bộ Văn phòng tổng hợp trình bày tham luận tại Đại hội

 Tiếp theo nội dung Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Qua đó, Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các báo cáo, văn kiện và được nghe các tham luận do các Chi bộ, Đoàn Thanh niên trình bày với sự chuẩn bị công phu, có chất lượng về nội dung.

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ cần tập trung xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Làm tốt công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới; tăng cường quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra; đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 04 đồng chí, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng được bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Viện trưởng được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ
Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội và hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cũng như cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Ban Chấp hành sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong lối sống, gắn bó mật thiết với Nhân dân, cùng tập thể Đảng bộ lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin Đại hội đã giao phó.
Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025kết thúc trong sự hân hoan, phấn khởi của đảng viên toàn Đảng bộ, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá, thành công, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra./.  
Quốc Việt
 
Một số hình ảnh tại Đại hội: 
 
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Kiểm phiếu làm việc
  Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Đ/c Lưu Văn Trình và Đ/c Đỗ Văn Quý trong BCH khóa cũ không tái cử

 

 

 
 

 
 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,257 lượt

Số người online:1,417 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn