Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Định thực hiện tốt việc học tập & làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng,xây dựng Ngành

Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định.

Năm 2021, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Định quyết tâm phát huy những kết quả, thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp

 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

 

Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác cả về chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các biện pháp giải quyết và đã mang lại hiệu quả như: Tiếp tục tổ chức các phiên tòa giả định có tính chất nâng cao; tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung và kiểm sát hoạt động hỏi cung bị can của Kiểm sát viên”,“Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự - Thực trạng và hiệu quả”; tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2021; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác định khâu công tác đột phá của đơn vị trong năm; tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng và kỹ năng kiểm sát việc xét xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

 

Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của Ngành và địa phương, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm, công việc của đơn vị, gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm bằng những nội dung công việc bám sát tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đơn vị đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Kết quả đạt được trong năm 2021

 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cụ thể:

 

Mặc dù, Viện KSND tỉnh đứng trước nhiều thử thách, áp lực do tình hình tội phạm khởi tố mới tăng, tính chất ngày càng phức tạp, quy mô ngày càng lớn, đồng thời phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và đảng viên, Viện KSND tỉnh Bình Định đã thực hiện vượt 56/130 chỉ tiêu, vượt 43%; đạt 74 /130 chỉ tiêu, chiếm 57% theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra.

 

Những nhiệm vụ đột phá, đổi mới, giải pháp nổi bật trong lĩnh vực hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành nghiên cứu, học tập và nắm vững các quy định về Luật Thi hành án Hình sự, Thi hành án Dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND, nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực này. 

 

Ngoài ra, trong năm đơn vị cũng đã tổ chức tập huấn 06 chuyên đề nghiệp vụ; tổ chức Hội thi: Cán bộ ngành KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” có 20 đơn vị tham gia với các tiết mục kịch, hùng biện, kể chuyện đã thu hút và tạo sự lan tỏa trong cán bộ, Kiểm sát viên, qua đó đề cao tính nêu gương của cán bộ kiểm sát nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

 

Một số hình ảnh từ Hội thi cán bộ kiểm sát thực hiện lời dạy của Bác tháng 11 năm 2021 

 

 

 

 

Đảng ủy luôn chú trọng chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nội bộ cơ quan, ủng hộ 28.179.000 đồng và 01 tấn gạo giúp Nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn.

 

Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

 

Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh năm 2021, Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021 và đăng ký thi đua năm 2021. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chương trình hành động của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.    

 

Đảng ủy sinh hoạt định kỳ hàng tháng; tổ chức họp liên tịch giữa Đảng ủy với BCH các đoàn thể cơ quan theo định kỳ hàng quý. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tổ chức sinh hoạt chi bộ Mẫu nội dung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ thường kỳ, kết hợp kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng để các chi bộ khác rút kinh nghiệm chung. Thực hiện nghiêm túc việc phân công Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng tháng dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

 

Lãnh đạo công tác đoàn thể

 

Đảng ủy luôn coi trọng công tác dân vận; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Các đoàn thể cơ quan chủ động đề xuất với Đảng ủy những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Đảng ủy trong hoạt động và phong trào quần chúng trong cơ quan.

 

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện KSND tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, trong tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp.

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện tốt trong thời gian tới

 

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Viện KSND tỉnh Bình Định, thời gian tới Đảng ủy Viện KSND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một làtiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, thực hiện tốt việc nêu gương. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Bốn là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong Đảng bộ.

 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo sức lan tỏa để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ học tập và noi theo./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,315,077 lượt

Số người online:501 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn