Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh tham dự và báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 12-14/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

Tham dự kỳ họp về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Phạm Trung Thuận  - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Đ/c Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp 
Tại kỳ họp, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã báo cáokết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành KSND tỉnh và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trong đó đặc biệt là việc thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị và việc các cơ quan tố tụng giải quyết kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát theo quy định. Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, ngành KSND tỉnh đã triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022, các Chỉ thị chuyên đề, Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Ngành năm 2023, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp cụ thể ở từng khâu, từng lĩnh vực công tác.     
Kết quả, trong công tác chuyên môn, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, toàn ngành KSND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 đã hoàn thành đạt 72/130 chỉ tiêu (chiếm 55,4%), vượt 49/130 chỉ tiêu (chiếm 37,7%) theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra. Trong công tác xây dựng Ngành, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã ban hànhkế hoạch công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; đơn vị ban hành các kế hoạch thực hiện khâu công tác đột phá, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp, lộ trình để thực hiện, cụ thể: (1) Tăng cường công tác phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; phối hợp các cơ quan hữu quan tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và Ngành. (2) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm tính liên thông, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. (3) Tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề, tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành.
Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW vàKết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, Đảng bộ Viện KSND tỉnh là tập thể duy nhất trong toàn tỉnh được Tỉnh ủy đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
(1) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XX), HĐND tỉnh (khóa XIII) và các Kết luận, Chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về cải cách tư pháp, về định hướng xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, về đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chiến lược và các chương trình cải cách tư pháp giai đoạn 2021 - 2026, trọng tâm là các định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường pháp chế; về phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tăng cường phối hợp, xử lý tội phạm, nhất là các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có băng nhóm, dùng hung khí nguy hiểm gây bức xúc trong xã hội.
(2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, bản lĩnh, liêm chính, vượt khó; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo;giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cán bộ của đơn vị.Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ.
(3) Tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, then chốt; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phân công giao việc; đào tạo toàn diện cán bộ đáp ứng yêu cầu “một người biết nhiều việc, chuyên sâu một, hai việc”; đánh giá đúng năng lực công tác của mỗi cán bộ để sắp xếp, phân công, chuyển đổi vị trí công tác nhằm đào tạo, phát huy sở trường của từng cán bộ, khắc phục tính trì trệ “ở quá lâu tại một vị trí, lĩnh vực công tác”, phòng ngừa tiêu cực; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo 2 cấp, đảm bảo nguồn cán bộ kế cận chất lượng.
(4) Tập trung thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong BLTTHS; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa. Tăng cường công tác phối hợp nhằm bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Tăng cường kiểm sát đột xuất các cơ sở giam giữ, đặc biệt là các trại tạm giam, cơ sở tạm giữ, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
(5) Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự. Nâng cao chất lượng kiểm sát của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; tăng cường kỹ năng phát hiện vi phạm; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tố tụng và bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được phát hiện để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND trong kiểm sát, giải quyết các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự.
Chủ động phối hợp với Cơ quan THADS tỉnh đề ra biện pháp giải quyết các việc THA trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo nhất là đơn khiếu nại kêu oan, sai, đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan báo chí chuyển đến; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.
(6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự, dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự. Thực hiện tốt ứng dụng chữ ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành; duy trì thực hiện các hội nghị, kỳ họp “không giấy”; tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu đồng bộ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,044,190 lượt

Số người online:501 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn