Tham luận tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Viện KSND tỉnh.

Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định

 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định, trình bày tham luận tại Đại hội.

 

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

 

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tối cao và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

 

Thứ nhất, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của các cấp ủy đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đảng ủy, các chi bộ và người đứng đầu cấp ủy đều xây dựng kế hoạch làm theo; tất cả cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết phấn đấu, rèn luyện để làm căn cứ kiểm điểm vào các buổi sinh hoạt hàng tháng và cuối năm. Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng quý. Đặc biệt, nhằm đa dạng, phong phú hình thức học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Viện KSND tỉnh còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi với những chủ đề, nội dung sát với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, như: Năm 2016, tổ chức hội thảo với chủ đề: Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát, phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Năm 2017, tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh”; Năm 2018, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành KSND tỉnh Bình Định”. Những hoạt động nêu trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành KSND tỉnh Bình Định, nhất là các đồng chí cán bộ, đảng viên trẻ.

 

Thứ hai, chú trọng việc xây dựng kế hoạch làm theo hàng năm, lựa chọn một số vấn đề còn hạn chế, những bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp tập trung giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Viện KSND tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch gắn việc học tập Bác phải song hành cùng với việc làm theo Bác và gắn với mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

 

Với tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn cùng với sự quyết tâm cao, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Viện lựa chọn các biện pháp công tác có trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo tổ chức thực hiện nên thời gian qua đã hoàn thành tốt các yêu cầu cải cách tư pháp. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản được Quốc hội và Viện KSND tối cao giao, công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường và nâng cao, không để xảy ra oan sai nghiêm trọng. Những thành tích và kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định, lành mạnh góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Thứ ba,tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Viện KSND tỉnh chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đảng bộ; thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”;Lãnh đạo các đơn vị phải thực sự “Công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”, cán bộ cấp dưới phải “Trung thực, tận tụy và trách nhiệm”. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình; xây dựng phong cách, tác phong làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn, nhắc nhở kịp thời một số thiếu sót, hạn chế của các chi bộ, đảng viên; trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và việc thực hiện cuộc vận động của Viện trưởng Viện KSND tối cao về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành giám sát các đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Ngoài ra, Đảng ủy giao cho Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc tham mưu Đảng ủy giải quyết các đơn phản ánh, tố cáo đối với đảng viên kịp thời, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ, cơ quan.

 

Thứ năm, các đoàn thể phối hợp với cơ quan thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng 07 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, gia đình cán bộ trong ngành khó khăn về nhà ở và phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính tỉnh đóng góp xây dựng hàng năm từ 01 đến 02 ngôi nhà tình nghĩa, thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19...

 

Với những thành tích đạt được, qua các lần sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng bộ Viện KSND tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho Đảng bộ, mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu” và tặng Giấy khen cho 02 đảng viên.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tiếp tục xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nhằm xây dựng Đảng bộ Viện KSND tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,228 lượt

Số người online:1,351 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn