Nhìn lại 05 năm thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tổ chức cán bộ của Viện KSND tỉnh Bình Định

Qua hơn 10 năm thi hành Luật Tổ chức Viện KSND, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện KSND, Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002, Viện KSND đã khẳng định vai trò là một thiết chế hữu hiệu trong việc bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của Nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. Mặc dù vậy, thực tiễn thi hành Luật và các Pháp lệnh còn cho thấy một số vấn đề vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã có những nội dung mới quan trọng về chế định Viện KSND; đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn những nguyên tắc mới, tiến bộ của tố tụng tư pháp liên quan trực tiếp đến hoạt động của Viện KSND, đòi hỏi phải được cụ thể hóa trong Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi). Trước yêu cầu phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, cần sửa đổi Luật Tổ chức Viện KSND để tạo cơ sở pháp lý đổi mới toàn diện về hệ thống tổ chức, các nguyên tắc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chuẩn hóa các chức danh tư pháp và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự giám sát bên trong và bên ngoài hệ thống, nhất là sự giám sát của cơ quan dân cử... bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 

Ngày 24/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015.Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 tiếp tục kế thừa, phát huy những quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2002; đã cụ thể hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận, cơ sở pháp lý cho hoạt động của ngành KSND, tháo gỡ nhiều vướng mắc của thực tiễn; tiếp tục khẳng định rõ hơn vị trí của Viện KSND là thiết chế hiến định trong bộ máy Nhà nước; với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Bên cạnh đó, Luật cũng có nhiều quy định mới trong đólàm rõ nội dung các khâu công tác, bổ sung quy định còn thiếu sót, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế; xác định rõ vị trí, vai trò của Viện KSND trong mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực Nhà nước.

 

Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 gồm 06 chương, 101 điều, Luật có bố cục khoa học, thống nhất, chặt chẽ, quy định toàn diện các vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện KSND; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện KSND; về bảo đảm hoạt động của Viện KSND. Luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền của Viện KSND trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không trùng lặp với các luật tố tụng, bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật.

 

Việc triển khai thực hiện Luật đạt hiệu quả, chất lượng

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 12/12/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 trong ngành KSND, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức trong toàn Ngành.Căn cứ vào những nội dung của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, đơn vị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, tích cực tham gia góp ý xây dựng các quy chế nghiệp vụ theo hướng đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND 2 cấp; xây dựng, ban hành nhiều quy chế trong đơn vị, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm của từng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, gắn trách nhiệm của mỗi Kiểm sát viên với các quy trình nghiệp vụ; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp như Cơ quan CSĐT, Tòa án, Cơ quan Thi hành án dân sự... Ngoài ra, để góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, đơn vị đã nghiên cứu, nâng cao chất lượng các chuyên đề nghiệp vụ, sáng kiến phục vụ công tác; tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, năm 2015 đơn vị đã tổ chức thành công Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”tìm hiểu Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 thu hút đông đảo cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố và phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh hưởng ứng, tham gia.Cuộc thi giúp cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, tìm hiểu các quy định mới của Luật, đồng thời tuyên truyền sâu rộng hình ảnh của Ngành đến mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2015 tìm hiểu Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014.

 

Ngày 25/8/2015, Viện KSND tỉnh Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 2032/KH-VKS triển khai thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và Thông tri số 03-TT/TU ngày 14/7/2015 của Tỉnh ủy Bình Định về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai  thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014.  Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định yêu cầu Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Luật và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật, hướng dẫn của Viện KSND tối cao đến toàn thể cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Bình Định tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật và Nghị quyết thi hành Luật. Thông qua việc triển khai Nghị quyết và thi hành Luật tạo sự đổi mới, củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy; bố trí, sắp xếp, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với yêu cầu công tác, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ở các đơn vị trực thuộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện Luật và Nghị quyết thi hành Luật được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc ở tất cả các đơn vị trực thuộc; xác định rõ trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và từng công chức, kiểm sát viên các cấp trong toàn ngành KSND tỉnh Bình Định đối với việc thực hiện các quy định của Luật và Nghị quyết thi hành Luật.

 

Viện KSND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về triển khai thi hành các bộ luật mới về tư pháp trong ngành KSND và các Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành luật, nhất là những nội dung, quy định liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND. Cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Bình Định đã nghiêm túc tham gia tập huấn trực tuyến triển khai các đạo luật mới. Sau các buổi trực tuyến, tại các cuộc họp đơn vị, Lãnh đạo các bộ phận tiếp tục triển khai các quy định mới, cần chú trọng của các đạo luật mới, đồng thời giải đáp những thắc mắc, tổng hợp những ý kiến về khó khăn, bất cập khi áp dụng; nhiều đơn vị cấp huyện tổ chức trực báo vào đầu giờ mỗi buổi sáng để phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các đạo luật về tư pháp mới được ban hành.

 

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, của Viện KSND tối cao và chính quyền địa phương; sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân; kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm hoạt động, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức; 05 năm qua, hoạt động triển khai thi hành Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 của đơn vị đã đạt được kết quả tốt. Đặc biệt, năm 2016, Viện KSND tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Văn bản này yêu cầu các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai sâu rộng thi hành các đạo luật mới được ban hành, nhất là Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014; giúp cán bộ, công chức và người dân hiểu được rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.

 

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014.

 

Việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động

 

Viện KSND tỉnh Bình Định đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện KSND, được thể hiện qua:

 

(1) Nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành, việc thực hiện nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong Ngành đảm bảo cho đơn vị nói riêng và toàn Ngành nói chung hoạt động đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khẳng định Viện trưởng là người có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và chịu trách nhiệm cá nhân về mọi công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Khi thực hiện nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong Ngành, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định quyết định mọi vấn đề có liên quan trên cơ sở bàn bạc tập thể, không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.(2) Nguyên tắc phối hợp,Viện KSND tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp, các cơ quan Khối Nội chính để phòng, chống tội phạm có hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; phổ biến giáo dục pháp luật; tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng luật; bồi dưỡng kiến thức luật; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để ngành KSND, các ngành hữu quan hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó đã khẳng định được vị trí, uy tín của ngành KSND trong hệ thống chính trị. (3) Nguyên tắc giám sát hoạt động của Viện kiểm sát,đơn vị luôn tranh thủ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong giám sát hoạt động của Viện KSND theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy chất lượng của các khâu công tác luôn được bảo đảm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần cải cách tư pháp. Có thể nói, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động nói trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành KSND nói chung và của Viện KSND tỉnh Bình Định nói riêng.

 

Thực tiễn thi hành các quy định về cán bộ, công chức và người lao động

 

Thực trạng thi tuyển các chức danh tư pháp; thực trạng bổ nhiệm chức vụ và chức danh tư pháp; thực trạng điều động, luân chuyển, biệt phái công chức của Viện KSND; các nội dung khác của công tác tổ chức cán bộ: Từ ngày 01/01/2015 đến nay, về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy lập quy trình báo cáo Viện KSND tối cao bổ nhiệm 21đồng chí, bổ nhiệm lại 16 đồng chí; Viện trưởng Viện KSND tỉnh bổ nhiệm theo thẩm quyền 18 đồng chí, bổ nhiệm lại 10 đồng chí. Bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với 142 đồng chí, trong đó: Đơn vị đã cử 100 đồng chí dự thi tuyển và được bổ nhiệm các chức danh tư pháp gồm01 Kiểm sát viên cao cấp, 26 Kiểm sát viên trung cấp, 73 Kiểm sát viên sơ cấp; đã bổ nhiệm 42Kiểm tra viên. Đã lập hồ sơ, thủ tục đề nghị Viện KSND tối cao bổ nhiệm lại 55 Kiểm sát viên sơ cấp và 37 Kiểm sát viên trung cấp. Đơn vị đã điều động 111 đồng chí, luân chuyển 01 đồng chí, biệt phái 02 đồng chí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Trong những năm qua, ngành KSND Bình Định luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Viện KSND tối cao và cấp ủy địa phương trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là lĩnh vực có liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp. Tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện tốt chủ trương, nguyên tắc, nghị quyết của Đảng trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trên tinh thần dân chủ, công khai, tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành, có thái độ công tâm, khách quan, dựa trên yêu cầu công tác của từng đơn vị, có bàn bạc và trao đổi thống nhất trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện; có trao đổi trước với Thủ trưởng các đơn vị, cấp ủy địa phương có cán bộ được điều động đi, đến khi quyết định bổ nhiệm, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả công tác của các đơn vị và tư tưởng của cán bộ, đảng viên được điều động, bổ nhiệm; có sự sàng lọc, lựa chọn cán bộ khi giới thiệu cử dự thi tuyển chọn chức danh tư pháp… tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

 

Trên cơ sở quy định chung của Ngành, Viện KSND tỉnh Bình Định chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Căn cứ Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, ngay sau khi Viện trưởng Viện KSND tối cao có Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015, Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 10/02/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành KSND, Viện KSND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị biết, thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong các văn bản nêu trên. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định đã xây dựng và ban hành Quy định số 02-QĐi/BCSĐ ngày 11/3/2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện KSND 2 cấp (tỉnh và huyện) tỉnh Bình Định để tổ chức thực hiện trong ngành KSND tỉnh Bình Định.

 

Thực tiễn thi hành các quy định về đảm bảo hoạt động

 

Viện KSND tỉnh Bình Định được Viện KSND tối cao giao 193 biên chế. Tính đến 31/5/2020, ngành KSND tỉnh Bình Định có 192 người. Số lượng biên chế cán bộ, cơ cấu tỷ lệ Kiểm sát viên các ngạch Viện KSND 2 cấp cơ bản hợp lý, bảo đảm các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.(1)Về kinh phí của Viện KSND 2 cấp do Viện KSND tối cao phân bổ đảm bảo hoạt động. Hằng năm, ngoài việc phân bổ tiền lương và các khoản đặc thù, định mức phân bổ chi thường xuyên đối với cấp tỉnh 35 triệu đồng/người, cấp huyện 31 triệu đồng/người năm. Tuy nhiên, số cán bộ phải bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong ngành KSND tỉnh Bình Định nhiều; học phí cho cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tăng cao nên số kinh phí được Viện KSND tối cao cấp về hàng năm không đủ để hỗ trợ cán bộ đi học.(2) Về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và đãi ngộ được Lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành. Mặc dù, trong những năm gần đây mức lương của các cán bộ, công chức hàng năm đã được nâng lên; tuy nhiên, với mức lương của cán bộ, công chức của ngành KSND nói chung, của các chức danh tư pháp nói riêng hiện nay còn thấp, tương đương mức lương của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đặc thù được giao.(3) Về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc: Trong những năm gần đây, Viện KSND tối cao đã trang bị cho đơn vị cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, ngành KSND tỉnh Bình Định có 11 đơn vị cấp huyện nhưng chỉ mới 03 đơn vị cấp huyện được trang bị xe ô tô, chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Các yêu cầu mới và đề xuất

 

Như chúng ta đã biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 12 như sau: “4. Tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự bao gồm: ….. d) Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.5. Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử…”. Như vậy, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 cần sửa đổi, bổ sung quy định trên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được giao.

 

Trước yêu cầu cải cách tư pháp, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: (1) Về bố cục Luật cần sửa đổi, bổ sung Mục quy định: “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. (2) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KSND trong từng lĩnh vực công tácLuật cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ: “Giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử”. (3) Về tổ chức bộ máy Viện KSND các cấp Luật cần sửa đổi, bổ sung: “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. (4) Về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện KSND (chỉ đề xuất, kiến nghị trong phạm vi Viện KSND 2 cấp tỉnh và huyện). Từ những hạn chế, bất cập nêu trên qua nghiên cứu các quy định của Đảng, cấp ủy và chính quyền địa phương và đối chiếu với quy định của Ngành, xin mạnh dạn đề xuất một số nội dung về tiêu chuẩn cán bộ trước khi đề bạt, bổ nhiệm để tham khảo khi góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 tại Mục 2 Chương IV:

 

(I) Đối với bổ nhiệm chức vụ: Nên bổ sung quy định tiêu chuẩn cụ thể: (1) Về trình độ và điều kiện khác (tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng quản lý Nhà nước, quốc phòng và an ninh đối với từng chức vụ); bổ sung kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý. Ví dụ: Ngoài những quy định đã có nên bổ sung “Về trình độ và điều kiện khác”: (1.1) Đối với chức vụ lãnh đạo Viện KSND cấp tỉnh có chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 2 theo quy định;có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học tương đương.(1.2) Đối với lãnh đạo cấp phòng Viện KSND cấp tỉnh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, chứng chỉ bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 3; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03 ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ B.(1.3) Đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn lại trong ngành KSND cũng cần có quy định tương ứng, chuẩn hóa và cụ thể hơn.(2) Về kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý (tức là năng lực thực tiễn), ngoài những quy định đã có nên bổ sung: (2.1) Đối với chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh phải kinh qua chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh hoặc tương đương từ 02 năm (24 tháng) trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện) hoặc lãnh đạo các ban, sở, ngành và tương đương cấp tỉnh. (2.2) Đối với chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phải kinh qua chức vụ Trưởng phòng hoặc Viện trưởng Viện KSND cấp huyện từ 02 năm (24 tháng) trở lên.(2.3) Đối với chức vụ Trưởng phòng: Có kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, đã kinh qua chức vụ Phó Trưởng phòng cấp tỉnh; Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện hoặc tương đương từ 02 năm (24 tháng) trở lên.(2.4) Đối với chức vụ Viện trưởng Viện KSND cấp huyện phải kinh qua chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện hoặc tương đương từ 02 năm (24 tháng) trở lên.(2.5) Đối với chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện: Phải có ít nhất 2 năm (24 tháng) là Kiểm sát viên sơ cấp mới được xem xét bổ nhiệm.

 

(II) Đối với bổ nhiệm chức danh: Cần bổ sung Điều 75 Mục 3 Chương IV Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 về tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên, cụ thể: Bổ sung thêm điều kiện có kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định chung.Cần bổ sung điều kiện cho Điều 78 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 về tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp: Có kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, trình độ tin học, ngoại ngữ, kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định chung.

 

(III) Về đảm bảo hoạt động của Viện KSND:Chế độ tiền lương theo khoản 1 Điều 95 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 quy định: “Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên có thang bậc lương riêng” nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Do đó, cần có chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức của Ngành. Quan tâm hơn nữa việc phân bổ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức của Ngành học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Quan tâm đến chế độ chính sách, đặc biệt là chế độ tiền lương để bảo đảm cuộc sống đối với người lao động, tạo tâm lý ổn định, yên tâm công tác, phục vụ Ngành tốt hơn.

 

Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện KSND; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện KSND; về bảo đảm hoạt động của Viện KSND. Qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, mặc dù trong quá trình áp dụng Luật vào thực tiễn còn có những hạn chế, khó khăn nhưng Viện KSND 2 cấp ngành KSND tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đã sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình số lượng, chất lượng cán bộ, Kiểm sát viên và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của từng đơn vị. Ðội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp./.

 

Quốc Việt 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:991,078 lượt

Số người online:2 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved