Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh tham dự và báo cáo kết quả công tác năm 2023 tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 2 ngày 05 và 06/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 
Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Phạm Trung Thuận  - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Trần Văn Sang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2023 tại kỳ họp
Tại kỳ họp, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác của ngành KSND tỉnh năm 2023 như sau: Để triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022, các Chỉ thị chuyên đề, Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm Viện KSND tỉnh Bình Định đã ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp, giải pháp cụ thể ở từng khâu, từng lĩnh vực công tác đã hoàn thành đạt 76 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 58,5%) và vượt 52/130 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ 40%) theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; không có trường hợp nào Viện KSND truy tố Toà án tuyên không phạm tội, đình chỉ điều tra do không phạm tội; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, phát hiện được nhiều vi phạm và ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị được các cơ quan hữu quan chấp nhận.
Trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu then chốt; chú trọng luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để rèn luyện, thử thách, đào tạo cán bộ toàn diện. Trong năm, Viện KSND tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 cấp giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 – 2031; tổ chức 03 khóa tập huấn chuyên sâu, 09 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ, 03 cuộc thi, 01 cuộc tọa đàm và phối hợp tổ chức 02 hội nghị chuyên đề về nâng cao kỹ năng nghiệp vụcho cán bộ, Kiểm sát viên.
Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu công tác trọng tâm năm 2023 là:“Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng”; “Tăng cường yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định”.Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42- KH/BCSĐ ngày 10/02/2023 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả: Đảng bộ Viện KSND tỉnh là tập thể duy nhất trong toàn tỉnh được Tỉnh ủy đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn trong năm 2023,Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2024, như sau:
Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, tự đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, liêm chính, vượt khó, đạo đức công vụ,kỹ năngcho đội ngũ công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ kiểm sát nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; phối hợp các cơ quan hữu quan tăng cường các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Tập trung chỉ đạo việc tổng rà soát vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo quy định. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.
Tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự; phối hợp với Tòa án, Cơ quan THADS 2 cấp giải quyết một số vụ, việc dân sự, thi hành án dân sự quá hạn, phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
Cũng tại kỳ họp, Viện KSND tỉnh kiến nghị, đề xuất đối với HĐND tỉnh một số vấn đề sau:
Một là, kiến nghị với Quốc hội tăng cường chỉ đạo, giám sát các bộ, ngành hữu quan trong việc giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất những quy định pháp luật còn vướng mắc trong nhận thức giữa các cơ quan tư pháp (Giết người, Đánh bạc…).
Hai là, tình hình người bị bệnh tâm thần phạm tội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Để ngăn chặn tội phạm này, bên cạnh việc xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, kính đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý đối với các đối tượng bị bệnh tâm thần để quản lý chặt chẽ đối tượng này trong thời gian tới.
Ba là, kính đề nghị HĐND tỉnh giám sát công tác định giá, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, nhằm hỗ trợ tích cực cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ việc, vụ án được nhanh chóng và chính xác, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Bốn là, tiếp tục quan tâm bố trí địa điểm xây dựng mới một số trụ sở làm việc; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành KSND để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ về chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
Nguyễn Minh Chung
 

  

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,007 lượt

Số người online:1,367 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn