Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định tham gia Tọa đàm do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đồng thời cũng là dịp để các chi, đảng bộ cơ sở trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện, ngày 21/11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã tổ chức buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định là 1 trong 7 chi, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu chuẩn bị nội dung tham luận, thảo luận tại Hội nghị theo Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 12/10/2023 với chủ đề Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đây cũng là công việc được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định rất quan tâm, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, trình bày tham luận, trình chiếu bằng slide tại Hội nghị.

Toàn cảnh Tọa đàm

Có thể nói rằng, trong thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được Đảng uỷ Viện KSND tỉnh Bình Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đơn vị, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
 
Đ/c Trần Văn Sang- Bí thư Đảng ủy trình bày tham luận và trình chiếu slide tại Tọa đàm do ĐUKCCQ Tỉnh tổ chức
Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 29/9/2022 của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nghị quyết TW 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; các chuyên đề toàn khoá, chuyên đề năm 2022 và năm 2023, nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự soi, tự sửa, thúc đẩy việc tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, giúp các chi bộ nâng cao trách nhiệm, ý thức cảnh giác, khả năng nhận diện những vấn đề chính trị hiện nay, góp phần hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở đó, Đảng uỷ, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa” nhằm kiểm điểm, nhận diện rõ hơn và đề ra các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung- dân chủ; phê bình và tự phê bình; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải rèn luyện bản lĩnh, tỉnh táo, cánh giác trước các luận điệu xuyên tạc, sự tác động của các thế lực thù địch, sự cám dỗ từ các lợi ích vật chất và tinh thần khác; nghiêm túc thực hiện 3 không: “Không lan truyền, không chia sẻ, không tham gia bình luận” những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội đồng thời tích cực đưa tin, tuyên truyền những nội dung, thông tin tích cực để lan tỏa mạnh mẽ đến các nhóm đối tượng trong xã hội.
Công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên được các chi bộ, Đảng uỷ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định và được thực hiện ngay từ khi cán bộ mới được tuyển dụng vào ngành.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp đối với cán bộ kiểm sát, thái độ ứng xử của Kiểm sát viên trong khi thi hành công vụ; thực hiện nếp sống văn hóa công sở, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đảng viên và cán bộ.
Xây dựng các bản cam kết của tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.
Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, siết chặt hơn, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả các loại tội phạm; nhất là các tội phạm an ninh quốc gia, tội phạm tham nhũng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này.
Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đảng ủy Viện KSND cũng nêu lên một số kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trong thời gian đến:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.
Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc và kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).
Thứ ba, công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên cần bảo đảm kỹ lưỡng, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định, phục vụ hiệu quả công tác kết nạp đảng viên và tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
Thứ tư,tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Ban Thanh tra nhân dân, lắng nghe dư luận xã hội; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời xử lý những kiến nghị, phản ảnh của đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, không để tình trạng bức xúc kéo dài, dễ dẫn đến dao động, bất mãn.
Thứ năm, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng đoàn thể, chính quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thứ sáu, thực hiện kịp thời, đầy đủ mọi chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên; khuyến khích, khen thưởng, động viên những đồng chí năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, xử lý công việc có trách nhiệm và hiệu quả cao; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.
Thực tiễn đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với phương châm chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định chính trị, xã hội, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ./.
Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,297,640 lượt

Số người online:2,788 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn