Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định tăng cường công tác xây dựng Đảng

Tác giả: Nguyễn Minh Chung – Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh Bình Định.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là cơ sở, tiền đề vững chắc bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng cao hơn, tư duy được đổi mới hơn, tư tưởng được thống nhất hơn, thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với những vấn đề lớn, cơ bản trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sự nhấn mạnh này không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, còn xuất phát từ thực tiễn tình hình, từ quyết tâm giải quyết triệt để một vấn đề cấp bách hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” thực chất là để “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Như vậy, về bản chất không thay đổi mà chỉ đi sâu hơn vào vấn đề cấp thiết hiện nay. Trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; tư tưởng thống nhất, thể hiện ở sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

 

Xác định nhiệm vụ, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, các chương trình hành động của các cấp ủy đảng, Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tất cả các khâu công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra hàng năm. Trong công tác kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự, đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, như: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”; đồng thời thực hiện tốt chủ trương “Hướng về cơ sở” giúp các đơn vị cấp huyện tháo gỡ nhiều vụ, việc vướng mắc trong công tác giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự. Thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi về nghiệp vụ; chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm, chủ động tổ chức các phiên tòa giả định bằng hình thức trực tuyếnvà phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức các phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng vàkỹ năng kiểm sát việc xét xử của kiểm sát viên tại phiên tòa. Thực hiện tốt quyền năng theo quy định của pháp luật để nắm chắc việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT và các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; chủ động tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra để chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm hoặc Viện KSND truy tố Toà án tuyên không phạm tội; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ trọng án, phục vụ tốt yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình. Tăng cường công tác kiểm sát xét xử, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án đã nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị, kiến nghị. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt, số lượng án bị hủy để giải quyết lại trong đó có một phần trách nhiệm của kiểm sát viên giảm đáng kể, số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự - hành chính vượt chỉ tiêu của Ngành, đã tổng hợp ban hành được nhiều kiến nghị đối với các cơ quan quản lý đất đai để phòng ngừa vi phạm. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan liên quan ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được kiện toàn khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, góp phần nâng cao số việc và số tiền được thi hành án; Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm đúng mức đã góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác Văn phòng, Thống kê tội phạm, Công nghệ thông tin, Thanh tra và Tổ chức cán bộ luôn được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác những năm qua.


Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng.

 

Trong thực hiện Quy chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạotheo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ làm việc, sinh hoạt định kỳ; phân công các Đảng ủy viên và Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tham dự các buổi sinh hoạt đảng tại các chi bộ được phân công theo dõi nhằm giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn khung tiêu chí của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đảng ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch làm việc của Đảng ủy; xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ. Những nội dung quan trọng đều được Đảng ủy thảo luận dân chủ và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhất là những vấn đề về công tác cán bộ. Các đồng chí Đảng ủy viên, nhìn chung đều năng động, sáng tạo, có sự phối hợp chặt chẽ, sâu sát công việc, gần gũi quần chúng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, Đảng ủy lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể hoạt động theo đúng cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát sao, cụ thể, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, theo kế hoạch, chương trình đã đề ra, đồng thời có sự điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những việc mới phát sinh; đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan, các đoàn thể.

 

Đảng ủy đã tiến hành thực hiện đổi mới trong phân công nhiệm vụ của các thành viên của Đảng ủy, đảm bảo mỗi đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách tham mưu giúp Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy theo dõi một nhiệm vụ của Đảng ủy, nên việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

 

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên; kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác như: tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi tạo ra không khí thi đua học tập và công tác trong cán bộ, đảng viên.

 

Trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh tư pháp, điều động, luân chuyển, cử đi đào tạo đều được Đảng ủy bàn bạc thảo luận thống nhất; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Uỷ ban kiểm tra đã tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, hàng năm các chi bộ đều được kiểm tra, giám sát để uốn nắn, nhắc nhở kịp thời thiếu sót của các chi bộ; tiến hành thi hành kỷ luật đảng và giải quyết phản ánh đối với đảng viên đúng quy định.

 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan; phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong tác phong, lề lối làm việc; phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, công chức và người lao động; tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

 

Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.


Đ/c Trần Văn Sang trao tặng Giấy khen cho đại diện 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2019.

 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII được Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, bám sát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để tự phê bình và phê bình; đối chiếu, nhận diện những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Hàng năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII và từng đồng chí Đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm. Nhìn chung ý thức của các đồng chí Đảng ủy viên những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức rõ trách nhiệm và luôn đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; những khuyết điểm, hạn chế được nêu và góp ý trong hội nghị kiểm điểm, tự phê bình được các đồng chí Đảng ủy viên tiếp thu với tinh thần cầu thị, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục. Kết quả nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đồng chí nào vi phạm bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đảng ủy luôn quan tâm giáo dục cán bộ đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có thái độ nhất quán bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành viết, nói và làm theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; chủ động tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn; vận dụng linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành vào công tác; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Có thể nói, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi Ngành nói chung và của Đảng ủy Viện KSND tỉnh nói riêng, cần phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, tìm ra được yêu tố tác động để có biện pháp giải pháp giải quyết chính xác để nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. /.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,675 lượt

Số người online:2,435 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn