Chất lượng đảng viên – Nhân tố quyết định sự thành công của Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn

Tác giả: Nguyễn Đức Hà - Viện KSND thị xã An Nhơn.

Phát triển Đảng nói chung và công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên nói riêng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng khẳng định Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta chỉ có thể dựa trên cơ sở số lượng và chất lượng của đội ngũ Đảng viên. Đảng phải xác định nhiệm vụ phát triển Đảng viên là công tác trọng tâm nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực của Đảng; qua đó trẻ hóa nguồn Đảng viên có năng lực, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm cho các tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan, đơn vị.

 

Một buổi sinh hoạt Chuyên đề của Chi bộ VKSND TX. An Nhơn với Chi bộ VKSND huyện Vĩnh Thạnh.

 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên, trong những năm qua, Chi ủy Chi bộ Viện KSND thị xã An luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến thành tích và hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành cấp trên giao phó cho đơn vị. Trên tinh thần đó, Lãnh đạo Viện KSND thị xã An Nhơn thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, Kiểm sát viên - đặc biệt là những cán bộ trẻ mới vào Ngành có cơ hội được phát huy trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó tạo động lực thúc đẩy để các đồng chí thi đua, phấn đấu có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp một phần công sức nhỏ bé cho công cuộc xây dựng Đảng Cộng sảng Việt Nam quang vinh, muôn năm; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định việc phát triển Đảng viên phải tập trung vào chất lượng, “phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”. Nhằm quán triệt và thực hiện đúng đắn những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chất lượng Đảng viên; Chi ủy, Chi bộ Viện KSND thị xã luôn duy trì việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thị ủy An Nhơn, văn bản hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thị ủy An Nhơn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong các năm 2018 - 2019, nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống Cách mạng và tư tưởng, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, Viện KSND thị xã An đã phối hợp cùng Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Chi bộ Hồng Lĩnh và nâng cao tinh thần Cách mạng cho thế hệ Đảng viên” và“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó, cán bộ, công chức Viện KSND thị xã An Nhơn đã thấm nhuần tư tưởng, đường lối của Đảng, Nhà nước; ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; vận dụng tư tưởng của Người làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của bản thân cả trong lối sống, sinh hoạt thường ngày và khi thực hiện nhiệm vụ.

 

Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng viên và tranh thủ sự quan tâm của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định nên từ năm 2015 - đến nay; đơn vị đã kết nạp có 07 đảng viên (trong đó năm 2019, đã kết nạp 02 đảng viên – vượt chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra). Đảng viên có trình độ chuyên môn là thạc sỹ luật: 04 đồng chí; 08 đồng chí Đảng viên có trình độ đại học chính quy. Về trình độ lý luận chính trị: có 03 Đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị. Các Đảng viên của Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn đều có lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp và lý luận chính trị, bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chi ủy Viện KSND thị xã cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, Đảng viên trong đơn vị, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Ngoài ra, Viện KSND thị xã An Nhơn còn được Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh, UBND tỉnh Bình Định tặng nhiều Cờ thi đua dẫn đầu khối, Bằng khen, Giấy khen, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm; nhiều cán bộ, Kiểm sát viên là Đảng viên của Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác được công nhận là Gương điển hình tiên tiến của Ngành KSND tỉnh, Chiến sĩ thi đua Ngành, Chiến sĩ thi đua cơ sở...

 

Trải qua hơn 44 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Viện Kiểm sát An Nhơn không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời xác định tư tưởng của Người là “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” cho quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; góp phần giáo dục, tu dưỡng nhận thức, tư tưởng của quần chúng, Đảng viên là cán bộ, công chức của đơn vị trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành cấp trên đã giao phó cho Viện KSND thị xã An Nhơn./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,616 lượt

Số người online:2,381 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn