Cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 11 Viện KSND tỉnh Bình Định – Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Tác giả: Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện KSND tỉnh Bình Định.

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định được thành lập từ năm 1994, được tách ra từ Phòng kiểm sát thi hành án dân sự và thi hành án hình sự. Với chức năng, nhiệm vụ được quy định Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và khoản 2, Điều 12 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án được đúng pháp luật.  Hiến pháp 1992 khẳng định: “Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành”. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng theo quy định của pháp luật, điều này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế.

 

Phòng 11 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

 

Xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự có vị trí quan trọng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định đã quan tâm bố trí cán bộ cho phòng gồm 05 đồng chí có trình độ cử nhân luật, trong đó 03 đồng chí là Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí là Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đồng chí là chuyên viên. Đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính thường xuyên được Viện KSND tỉnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc cử đi đào tạo hoặc tự đào tạo nên cán bộ, kiểm sát viên luôn ý thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, từng bước nâng cao năng lực kinh nghiệm chuyên môn, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

 

Hàng năm, trên cơ sở Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Phòng 11 đề ra Chương trình, Kế hoạch cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, kiểm sát chặt chẽ việc phân loại việc thi hành, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao”. Từ thực tiễn công tác trong những năm qua tập thể Phòng 11 luôn bám sát kế hoạch công tác và hướng dẫn của Vụ 11 - Viện KSND tối cao, phát huy sức mạnh của tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân và sự phối hợp trong quá trình công tác. Lãnh đạo phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do đó chất lượng công tác kiểm sát từng bước được nâng cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Phòng 11 tham mưu Lãnh đạo Viện triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đến Viện kiểm sát cấp huyện, ban hành các văn bản Thông báo rút kinh nghiệm chung để Viện kiểm sát hai cấp tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Lãnh đạo Phòng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, học tập nghiệp vụ chuyên môn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, kiểm sát viên, thường xuyên chỉ đạo kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan Thi hành án, việc ban hành các quyết định của cơ quan Thi hành án, kiểm sát chặt chẽ các việc phải thi hành án, việc phân loại các việc có điều kiện thi hành án, chưa có điều kiện thi hành án, cưỡng chế, định giá bán đấu giá tài sản, kiểm sát chặt chẽ việc thu chi, quản lý kho, tiêu hủy vật chứng, đảm bảo việc thi hành án đúng quy định của pháp luật, kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm THA đảm bảo đúng quy định.Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác hướng về cơ sở, thực hiện đúng, đầy đủ quy chế, hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân.

 

Để nâng cao chất lượng công tác, hàng năm Phòng 11 đều đề ra và xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để tổ chức tập huấn đến Viện KSND cấp huyện trong Hội nghị tập huấn do Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức, qua đó đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác kiểm sát của cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC. Thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với Viện kiểm sát cấp huyện, chủ động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn đối với Viện KSND cấp huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác.

 

Thường xuyên, chủ động phối hợp với Cục THADS tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra phối hợp liên ngành. Tham gia đầy đủ và tích cực các cuộc họp liên ngành với các ngành hữu quan để đưa ra phương án giải quyết đối với những vụ án phức tạp, khó thi hành, đảm bảo để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, do đó công tác THADS cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, kết quả công tác THADS đạt hiệu quả.

 

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn và đồng chí Phạm Văn Chính - Trưởng phòng trong Đoàn kiểm tra phối hợp liên ngành tại Chi cục THADS thị xã An Nhơn.

 

Để thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Phòng 11 đã thường xuyên đổi mới các phương thức kiểm sát cũng như tăng cường kiểm sát hồ sơ, nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án,…để kịp thời phát hiện ra các vi phạm và ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS khắc phục và sửa chữa, nhằm đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật góp phần thúc đấy công tác thi hành án dân sự tại địa phương đạt hiệu quả.

 

Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự (Kiểm sát trực tiếp ở cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, Kiểm sát các quyết định về thi hành án, việc tổ chức cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá, tiêu hủy tang vật, kiểm sát hoạt động của các chấp hành viên trong quá trình thụ lý, giải quyết các việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính,…), Viện kiểm sát tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm sát như: Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan THADS; các quyết định về THA; việc tổ chức THA. Tập trung kiểm sát các việc phải cưỡng chế thi hành án; Đặc biệt là những vụ việc cưỡng chế về đất đai, nhà ở. Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và công tác giải quyết đơn. Chú trọng tổng hợp, tích lũy kinh nghiệm, xác định vi phạm.

 

Chi bộ Phòng 11 trong công tác xây dựng Đảng

 

Đơn vị là Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đạt được những thành tích kể trên, Chi bộ Phòng 11 đã luôn bám sát, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chi bộ coi đường lối, Nghị quyết của Đảng là mục tiêu, là kim chỉ nam trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chi bộ. Định kỳ, thường xuyên và đột xuất tổ chức họp, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng vụ việc cụ thể, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác của Phòng được xuyên suốt; mọi vi phạm của Cơ quan THADS và các cơ quan liên quan đều được đơn vị kịp thời kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục.

 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XII của Đảng, coi trọng việc “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phù hợp với đặc điểm của ngành Kiểm sát và thực tiễn của đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ Cán bộ, Đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần nâng cao đời sống cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục tư tưởng chính trị với thực hiện công tác chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ và chính sách cán bộ; đoàn kết phấn đấu với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

 

Đối với vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng cũng như của Ngành đã giao, mỗi đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong mọi hoàn cảnh đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 

Ngoài ra, Phòng 11 còn tích cực tham gia các phong trào thi đua cơ quan và Ngành phát động như phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ngành kiểm sát nhân dân, địa phương và đoàn thể phát động gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực,… Lãnh đạo Phòng còn khuyến khích và tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tích cực tham gia các phòng trào do Viện KSND tỉnh, BCH Công đoàn, BCH chi đoàn,… phát động và tổ chức như các giải hội thao, hiến máu nhân đạo, về nguồn, các phiên tòa giả định,….

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, hàng năm Tập thể Phòng 11 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó các năm 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; các năm còn lại đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác. Các cán bộ, Kiểm sát viên đều đạt lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao. Hàng năm, Đảng viên trong Chi bộ được Đảng bộ Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen; Công đoàn viên được BCH Công đoàn cơ sở tặng giấy khen./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,782 lượt

Số người online:2,687 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn