Ngành KSND Bình Định – Phát huy vai trò cán bộ nữ

Xuất phát từ quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ, trong đó Người đặc biệt chú ý đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác cán bộ nữ, tạo mọi điều kiện phát huy vai trò người phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng – góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (trích bài viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Kim chỉ nam cho công tác cán bộ nữ của Đảng ta - Tạp chí cộng sản số 950/2020).

 Thời gian vừa qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tối cao và lãnh đạo các đơn vị, Viện KSND các cấp; đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân và Viện KSND các cấp được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên; góp phần vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

Theo đó, tổng số nữ cán bộ, công chức trong toàn Ngành KSND là 6.790 người (chiếm 46,07%); nữ cán bộ, công chức giữ chức danh tư pháp là 3.504 người chiếm 37% tổng số công chức giữ chức danh tư pháp; bên cạnh đó, có nhiều nữ cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo của VKSND các cấp. Qua đó, cho thấy, tuy là ngành nghề đặc thù, nhưng số lượng cán bộ, công chức, viên chức nữ tại Viện KSND các cấp có tỷ lệ tương đối cao, khẳng định tinh thần bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành Kiểm sát nhân dân. (TríchBáo cáo tóm tắt việc thực hiện công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành KSND, gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.)
 

Bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng nguồn nhân lực của cán bộ nữ được phát huy và nâng lên rõ rệt. Đa số nữ cán bộ, công chức trong toàn Ngành đều đã và đang nỗ lực công tác, học tập, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, áp lực của công việc, gia đình và xã hội để phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ được giao, nhất là áp lực trong thực thi nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua tổng hợp cho thấy, số cán bộ nữ là Kiểm sát viên giỏi, là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và được khen thưởng các danh hiệu thi đua hằng năm đều tăng...

 

Cùng với đó, sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, chức danh tư pháp, các đơn vị Viện KSND các cấp, nhiều cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp trong Ngành KSND được tăng cường.

 

Tại Hội nghị cán bộ nữ Ngành KSND năm 2020 và vinh danh 110 phụ nữ tiêu biểu được tổ chức tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện KSND tối cao nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc đã khẳng định bản chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đối với phụ nữ ngành Kiểm sát, dù khó khăn, vất vả, nhưng phụ nữ đã tham gia vào các khâu công tác, luôn giữ gìn và làm theo những phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy đó là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Điều này đã thể hiện tình yêu, sự tâm huyết của các nữ cán bộ, công chức đối với ngành KSND.

 

 

Hội nghị cán bộ nữ Ngành KSND năm 2020.

 

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện KSND các cấp cần phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đúng vai trò, vị trí của cán bộ nữ; thực hiện việc rà soát, quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện cho phụ nữ yên tâm công tác. Đồng thời cần đưa chỉ tiêu làm tốt công tác về cán bộ nữ làm chỉ tiêu thi đua hàng năm. Sau hội nghị này, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao sẽ thảo luận để ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ nữ, nhằm tạo điều kiện để các nữ cán bộ, công chức phát huy hết năng lực của mình, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đối với Ngành KSND Bình Định, kế thừa và phát huy truyền thống ấy, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng ghi nhận, đã tạo sự lan tỏa trong Ngành; góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, bảo vệ công lý, chế độ và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Chất lượng đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ nữ được nâng lên, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, công chức trong hoạt động quản lý, điều hành và công tác chuyên môn. Chú trọng việc xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong lòng nhân dân, trong đó, khẳng định bản lĩnh của nữ kiểm sát viên, những “bóng hồng” của Ngành KSND Bình Định.

 

Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, đến nay, đội ngũ cán bộ nữ của ngành Kiểm sát Bình Định chiếm một tỷ lệ tương đối lớn (41,1%), từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Toàn ngành có 79 cán bộ nữ, trong đó: Trình độ thạc sỹ: 21, chiếm tỷ lệ 26,5%, Trình độ đại học: 57, chiếm tỷ lệ 72,1% (trong đó, ĐH Luật: 47, ĐH khác: 10); Trình độ cao đẳng: 01 chiếm tỷ lệ 1,4%; Trình độ trung cấp: 17 chiếm tỷ lệ 21,5%; Cao cấp lý luận chính trị: 05, chiếm tỷ lệ: 6,3%; Trung cấp lý luận chính trị: 02, chiếm tỷ lệ 2,2%. Đặc biệt, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nữ cũng được quan tâm thường xuyên, hiện nay toàn Ngành có 12 nữ Kiểm sát viên trung cấp, chiếm tỷ lệ 24% trên tổng số KSVTC; có 37 nữ Kiểm sát viên sơ cấp, chiếm tỷ lệ 40,6% trên tổng số KSVSC; có 10 lãnh đạo nữ, chiếm tỷ lệ 18,1% trên tổng số cán bộ lãnh đạo quản lý toàn Ngành.

 

Riêng Viện KSND cấp tỉnh hiện có 35 nữ cán bộ công chức, trong đó: Trưởng phòng 03 chị; Phó Trưởng phòng 03 chị; các chị đều có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, có ý chí vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, hiện đã có 9 chị có trình độ Thạc sĩ Luật; 04 chị đã hoàn thành Cao cấp chính trị; 01 chị tham gia cấp ủy. Có phòng nghiệp vụ 100% nữ, các chị em đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công tác, có ý thức học tập nâng cao trình độ, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

 

Tập thể Cán bộ nữ Ngành KSND tỉnh Bình Định.

  

Nhìn chung, Lãnh đạo Viện KSND 2 cấp rất quan tâm về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Cụ thể như tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016- 2021 và giai đoạn 2021-2026... Hàng năm, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định thường xuyên bổ sung quy hoạch đối với cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đặc biệt là đối với cán bộ nữ; tạo điều kiện cho chị em đi học về nghiệp vụ, học Thạc sĩ và Lý luận chính trị. Xem xét, bố trí chị em vào những lĩnh vực công tác phù hợp với năng lực, sở trường và những điều kiện khác.. Đây là sự ghi nhận đối với những cố gắng mà chị em đạt được trong thời gian qua. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ công chức nữ của Ngành.

 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ nữ cũng được Ngành quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là các ngày kỷ niệm dành riêng cho phụ nữ, Ban nữ công luôn chủ động cụ thể hóa nội dung và đổi mới phương thức hoạt động thu hút đông đảo chị em tham gia trong đó có các hoạt động nổi bật: thăm và chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng tại Mỹ Hiệp- Phù Mỹ; hướng về cơ sở với các hoạt động giao lưu Cụm; giao lưu với phụ nữ Viện KSND huyện Vân Canh kết hợp tham gia lễ kết nghĩa với làng Canh Tân, huyện Vân Canh; tổ chức tham quan và học tập kinh nghiệm tại Viện KSND các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum; tham gia Giải kéo co nam, nữ do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức (Đạt giải ba); tham gia giải bóng chuyền nam, nữ (đạt giải nhì); tham gia Hội thao Ngành môn cầu lông đơn nữ (đạt huy chương Bạc); thi chạy việt dã nữ (đạt giải Nhì). Ngoài ra, các chị cũng rất quan tâm đến việc theo dõi, viết bài đăng tin trên trang thông tin điện tử của Ngành để cán bộ trong ngành kịp thời nắm bắt thông tin các hoạt động, góp phần làm cho trang thông tin điện tử thêm phong phú.

 

Với sự cố gắng vươn lên khẳng định chính mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công cuộc cải cách tư pháp, chị em Viện KSND tỉnh Bình Định đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Trong năm 2020, Ngành KSND tỉnh Bình Định vinh dự có 01 chị được vinh danh tại Hội nghị cán bộ nữ Ngành KSND tổ chức tại Viện KSND tối cao và 01 chị được vinh danh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CBCCVCLĐ giai đoạn 2010-2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định. Đã có 01 chị được bầu vào BCH cấp ủy địa phương (Quy Nhơn); 01 chị là Đại biểu HĐND huyện (Vĩnh Thạnh). Nhiều chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành, Kiểm sát viên tiêu biểu… Những cố gắng đó thật đáng trân trọng, các chị đã và đang đóng góp sức mình vào sự lớn mạnh của Ngành KSND Bình Định thân yêu.

 

 

Lãnh đạo Viện tặng hoa cho đại diện Ban Nữ công Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Với đặc thù giới tính và nghề nghiệp, các nữ cán bộ, Kiểm sát viên luôn cố gắng làm tốt công tác ở cơ quan lại vừa làm tròn trách nhiệm của người con, người vợ, người mẹ... trong gia đình. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, mỗi nữ cán bộ kiểm sát phải có sự cố gắng, nỗ lực hết mình, đồng thời phải có sự động viên, hậu thuẫn từ phía gia đình. Khắc ghi lời dạy của Bác “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập”, phụ nữ Ngành Kiểm sát nhân dân Bình Định ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công tác, gặt hái được nhiều thành công; luôn cố gắng chủ động, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, xin chúc chị em phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân Bình Định luôn giữ được bản lĩnh, tự tin và toả sáng./. 

 

Tố Phong

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,779 lượt

Số người online:2,618 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn