Viện KSND huyện Phù Mỹ hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên do Viện KSND tối cao phát động

Tác giả: Lê Thanh Bình - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND huyện Phù Mỹ.

 Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” theo Kế hoạch 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của Viện KSND tối cao (gọi tắt là cuộc vận động), trong thời gian qua Viện KSND huyện Phù Mỹ đã không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

 

Theo đó, Viện KSND huyện Phù Mỹ đã giáo dục cho đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, công tâm, trách nhiệm nghề nghiệp và đề cao kỷ cương, kỷ luật công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Đơn vị đã triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng, thường xuyên và liên tục, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức. Nội dung, phương pháp thực hiện cuộc vận động được cụ thể hóa, sát với thực tiễn nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác của cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên. Đồng thời, gắn cuộc vận động với việc triển khai thi đua thực hiện tốt Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao; với việc tiếp tục đẩy mạnh:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cán bộ kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; đồng thờicoi đây là biện pháp, là hoạt động thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định, tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Viện KSND huyện Phù Mỹ còn hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính tri, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Theo đó, muốn thực hiện cuộc vận độngcó hiệu quả, trước tiên từng cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên phải viết bản cam kết thi đua thực hiện tốt cuộc vận động.

 

Biện pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động

 

Đối với tập thể

 

Hưởng ứng cuộc vận động của Viện KSND tối cao, Viện KSND huyện Phù Mỹ tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai kế hoạch và các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đến từng cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị. Thường xuyên hoặc định kỳ tổ chức cho cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt, trực báo, cuộc họp của Cơ quan, Chi bộ, Công đoàn cơ sở, Chi hội luật gia, Chi đoàn thanh niên đối với từng tiêu chí của cuộc vận động để cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên liên hệ với thực tiễn công tác một cách sinh động.

 

Viện KSND huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm sát năm 2020.

 

 Đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua; tổ chức giao ước, cam kết thi đua cho cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị theo những nội dung tiêu chí cuộc vận động đặt ra, gắn với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND cấp trên và của đơn vị; tham gia các cuộc thi Kiểm sát viên giỏi do Viện KSND tỉnh tổ chức. Đơn vị thường xuyên tạo điều kiện cho kiểm tra viên, kiểm sát viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ năng lực, kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ.

 

Tập thể lãnh đạo đơn vị, Cấp ủy chi bộ, Tổ chức công đoàn của cơ quan, Chi hội luật gia, Chi đoàn thanh niên trong đơn vị thường xuyên, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Công đoàn cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn và đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức Chi đoàn thanh niên và đoàn viên và xây dựng tổ chức Chi hội luật gia và hội viên trong sạch, vững mạnh nhằm góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công tác.

 

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động của từng cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên, qua đó kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng những nhân tố điển hình, những tấm gương tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu sót hạn chế; cử cán bộ có trách nhiệm động viên, giúp đỡ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên thực hiện tốt cuộc vận động.

 

Hàng năm, trên cơ sở kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động của cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên kết hợp với kết quả tự đánh giá, nhận xét công tác của cá nhân, lãnh đạo đơn vị, cấp ủy chi bộ cơ quan, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua, khen thưởng để cuộc vận động có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

 

Đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên

 

Mỗi cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viêncó trách nhiệm gương mẫu thực hiện nghiêm túc đầy đủ, có hiệu quả nội dung các tiêu chí của cuộc vận động đã đề ra. Có ý thức tự giác thực hiện tốt cuộc vận động là điều kiện để rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          

Mỗi cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên tự liên hệ bản thân để gắn nội dung yêu cầu của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân với các tiêu chí của cuộc vận động đặt ra và bản cam kết thực hiện cuộc vận động.

 

Gắn đánh giá cán bộ, công chức hàng năm với đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, phương hướng sửa chữa, khắc phục.

Kết quả đạt được

 

Vững về chính trị

           

100% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không dao động trước những khó khăn, thử thách. Kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

 

Chi bộ Viện KSND huyện Phù Mỹ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

 

Từ ngày đơn vị hưởng ứng cuộc vận động của Viện KSND tối cao đến nay, 100 cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên vững về chính trị, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện nghiêm lời dạy của Bác: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, ra sức “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị suy thoái về đạo đức, lối sống.

 

Quang cảnh phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm tội phạm gây rối trật tự công cộng.

 

Giỏi về nghiệp vụ

 

Muốn giỏi về nghiệp vụ, cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị không thỏa mãn với vốn kiến thức đã học được trên giảng đường mà tiếp tục tự học hỏi, tự nghiên cứu qua văn bản hướng dẫn của ngành, liên ngành, tự học, tự rèn qua phiên tòa rút kinh nghiệm, qua trao đổi nghiệp vụ trên báo chí, qua thông báo rút kinh nghiệm của ngành Kiểm sát cấp trên. Có như thế, cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên mới có khả năng vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn để tham mưu, giải quyết công việc có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ, thành thạo các thao thác, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

 

Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trườngvụ tai nạn giao thông đường bộ lúc 0 giờ.

 

Như thế, mới có năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp tốt về tình hình vi phạm, tội phạm và khả năng tham gia giải quyết các vụ, việc khó khăn, tính chất phức tạp, kể cả những vụ, việc có yếu tố nước ngoài, bảo đảm các yếu tố chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

           

Nhờ đó, mà trong thời gian qua Viện KSND huyện Phù Mỹ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân.

           

Vấn đề nổi bật trong việc hưởng ứng cuộc vận động đó là, không để xảy ra vụ, việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc xảy ra oan, sai hoặc vi phạm quy chế nghiệp vụ của Ngành và các quy định của pháp luật về chuyên môn nghiệp vụ.

          

Mỗi kiểm tra viên, kiểm sát viên đều có ý thức xây dựng hồ sơ kiểm sát chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự quy định tại các Quy chế nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật, về chế độ báo cáo. Muốn giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, mỗi Kiểm sát viên luôn lấy lời tuyên thệ làm mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân:

 

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân;

 

- Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật;

 

- Kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội;

 

- Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”;

 

- Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

 

Đồng thời, Kiểm sát viên luôn nhớ những việc không được làm để phòng, tránh nhằm tu dưỡng bản thân trong quá trình thi hành công vụ:

 

- Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm;

 

- Tư vấn cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định của pháp luật;

 

- Can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc;

 

- Đưa hồ sơ, tài liệu của vụ án, vụ việc ra khỏi cơ quan nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;

 

- Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ án, vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết ngoài nơi quy định.

 

Tinh thông về pháp luật

          

100% cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên Viện KSND huyện Phù Mỹ hiểu biết, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, các quy chế nghiệp vụ của Ngành, nhất là các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác được giao để giải quyết công việc được chính xác, có chất lượng, hiệu quả. Nhất là, xác định đúng thẩm quyền giải quyết vụ, việc nhằm giải quyết vụ, việc được đúng đắn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đem lại niềm tin cho nhân dân.

         

Đồng thời, Kiểm sát viên phải vận dụng linh hoạt, nhạy bén các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ, biết gắn nhiệm vụ công tác được giao với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng. Có khả năng tham mưu, áp dụng pháp luật trong công tác; không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mọi mặt để vận dụng vào công tác.

 

Xây dựng về sự Công tâm của cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên

 

100% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc một cách khách quan, công bằng, đúng chính sách, pháp luật. Có lương tâm, đạo đức nghề nghiệp; không thiên lệch, định kiến, áp đặt chủ quan; không bị tác động, chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. Khi đề xuất giải quyết một vụ việc, nhất là xem xét, đánh giá chứng cứ hoặc đề xuất đường lối giải quyết một vụ án phải thật sự khách quan, đầy đủ, toàn diện; việc ban hành các quyết định phù hợp chính xác. Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ; trung thực, thẳng thắn, minh bạch trong giải quyết công việc.

 

Nhờ vậy, trong thời gian qua Viện KSND huyện Phù Mỹ chưa để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Kiểm tra viên, kiểm sát viên thực hiện nghiêm quy chế nghiệp vụ của ngành Kiểm sát. Luôn tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ trong hoạt động điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên và trong việc thu thập chứng cứ của Thẩm phán trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Trước khi tham gia xét xử kiểm sát viên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo án trung thực và có quan điểm giải quyết vụ án cụ thể, khách quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng Viện KSND huyện Phù Mỹ trở thành một địa chỉ đáng tin cậy đối với nhân dân địa phương.

 

Xây dựng về Bản lĩnh của cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên

 

Khi thi hành công vụ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên luôn có tinh thần dũng cảm bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; bảo vệ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; không dao động trước sức ép, tác động tiêu cực. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn đề xuất các hình thức, biện pháp để ban hành các quyết định phù hợp, đúng đắn khi giải quyết các công việc được giao; có sáng kiến đổi mới trong công tác; có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có ý thức phê bình và tự phê bình, dám nói thẳng, nói thật, khách quan, không nể nang, né tránh với ý thức xây dựng.

 

Viện KSND huyện Phù Mỹ phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động tại UBND xã.

 

Do đó, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Phù Mỹ có xảy ra nhiều vụ án phức tạp, có nhiều người tham gia, dư luận xã hội quan tâm nhưng Kiểm sát viên đã có thái độ rõ ràng, thực hành quyền công tố ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đề ra yêu cầu xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kịp thời, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm phục vụ tình hình chính trị địa phương. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 94% trở lên, không để án tồn đọng, kéo dài, gây dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

 

Xây dựng về Kỷ cương đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên

          

100% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên Viện KSND huyện Phù Mỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế công tác, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật nhà nước, sử dụng trang phục, nếp sống văn hóa, văn minh công sở và các quy định Đảng viên không được làm…. Thực hiện đúng với thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm thuộc thẩm quyền đều phải được đề xuất đưa ra xử lý, giải quyết theo pháp luật, đúng người, đúng tính chất, mức độ và hành vi, hậu quả đã xảy ra. 100% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên trong đơn vị luôn mẫu mực, trong sạch, vững mạnh.

 

Lãnh đạo Viện KSND huyện Phù Mỹ dâng hưởng tưởng niệm Mẹ VNAH nhân ngày tết đến xuân về.

 

Xây dựng về Trách nhiệm đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên

           

Mỗi cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên Viện KSND huyện Phù Mỹ luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ. Không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; mang hết khả năng công sức để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời. Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy đổ lỗi của mình cho người khác. Thông qua kết quả tổng kết hàng năm cho thấy, trong thời gian hưởng ứng cuộc vận động, Viện KSND huyện Phù Mỹ đã đạt được kết qủa đáng khích lệ, đó là:

           

- 100% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 20% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

           

- Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, phấn đấu góp phần cùng đơn vị xem xét, giải quyết đạt tỷ lệ trên 90% tin báo nhận được;

           

- Không có trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá thời hạn luật định thuộc trách nhiệm của Kiểm sát viên;

          

- Kiểm sát viên làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra án hình sự phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phấn đấu góp phần cùng đơn vị giải quyết án đạt tỷ lệ trên 80%; hạn chế thấp nhất tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc trách nhiệm của Kiểm sát viên, tỷ lệ trả hồ sơ của đơn vị không quá 2%/năm;

         

- Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên; số lượng, chất lượng tham mưu, đề xuất của Kiểm sát viên trong việc ban hành kháng nghị về án hình sự đạt trên 70% kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận; trên 80% kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại được cấp phúc thẩm chấp nhận

           

- Có trên 30% Kiểm sát viên có sáng kiến hàng năm được Hội đồng công nhận sáng kiến Viện KSND tỉnh Bình Định công nhận;

           

- Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, không vi phạm pháp luật quy chế ngành Kiểm sát bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật;

          

- Có Kiểm sát viên tham gia thi kiểm sát viên giỏi đạt giải nhất;

         

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu về lĩnh vực quản lý hành chính và công tác phục vụ hoàn thành tốt 100% khối lượng công việc được giao; chủ động, tích cực tập trung hoàn thành những công việc trọng tâm, trọng điểm đã xác định có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

 

Do đó, trong thời gian qua Viện KSND huyện Phù Mỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm có 20% cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen, 20% được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 20% được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định tặng giấy khen.

 

Viện KSND huyện Phù Mỹ phối hợp với Huyện đoàn Phù Mỹ tổ chức phiên Tòa giả định để tuyên truyền pháp luật tại trường THPT Bình Dương.

 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ, Viện KSND huyện Phù Mỹ còn phối hợp với Công đoàn cơ sở, Chi hội luật gia, Chi đoàn thanh niên làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như tổ chức phiên toà giả định để tuyên truyền pháp luật ở một số Trường Trung học phổ thông, viết bài cho Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Trang thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh và báo, đài địa phương.

 

Ngày nay, những phẩm chất, đạo đức mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy cán bộ kiểm sát; nội dung cuộc phát động xây dựng đội cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân và những việc cán bộ, kiểm sát viên không được làm không còn là sự vận động mà đã được luật hóa (Luật tổ chức VKSND năm 2014), nên bắt buộc mọi cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên phải có trách nhiệm thực hiện một cách nghiêm túc nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,597 lượt

Số người online:2,363 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn