Hội nghị phổ biến, quán triệt nhanh các NQ HN lần thứ 5 BCHTƯ Đảng khóa XIII và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện yêu cầu của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định, ngày 08/6/2022, tại Hội trường tầng 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị để phổ biến, quán triệt nhanh các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Đồng chí Phạm Trung Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Có 52 đảng viên, 09 quần chúng dự hội nghị. Vắng 06 đảng viên. Có lý do.

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai phổ biến quán triệt nhanh các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy triển khai phổ biến quán triệt nhanh các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó đồng chí nhấn mạnh một số Nghị quyết quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Nêu tình hình và nguyên nhân, các quan điểm thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; BCH Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về tờ trình và đề án của Bộ Chính trị, thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới…
Đồng chí Nguyễn Thành Quát - Ủy viên BCH Đảng bộ triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 tại Hội nghị
Hội nghị cũng đã được đồng chí Nguyễn Thành Quát – Ủy viên BCH Đảng bộ triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Sau Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 này, các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vịxây dựng kế hoạch thực hiện với 3 nội dung Học tập, làm theo và nêu gương đạt hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.
Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Căn cứ vào nhiệm vụ, vị trí công tác; chuẩn mực đạo đức hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để lựa chọn nội dung đăng ký. Nội dung đăng ký phải sát với nhiệm vụ được giao, có thể làm một việc nhỏ nhưng thiết thực, có ích, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong cơ quan, đơn vị. Kế hoạch đăng ký làm theo của cá nhân cần phải đảm bảo nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện và thời gian thực hiện các nội dung đã đăng ký. 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những điểm cần lưu ý sau học tập, quán triệt, triển khai Hội nghị này, yêu cầu cán bộ, đảng viên, quần chúng, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cố gắng giữ gìn, tiếp tục phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022./.
Hoàng Huynh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,444,744 lượt

Số người online:1,577 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn